صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۵ مارس ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۶ جولای ۲۰۱۹

‏۳ جولای ۲۰۱۹

‏۲۷ مئی ۲۰۱۹

‏۲۶ مئی ۲۰۱۹

‏۹ مارس ۲۰۱۹

‏۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۵ فوریه ۲۰۱۹

‏۳۰ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۴ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۳ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۳ جولای ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۱۰ مئی ۲۰۱۸

‏۲۶ فوریه ۲۰۱۸

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۵ جولای ۲۰۱۷

‏۲۲ مئی ۲۰۱۷

‏۷ مارس ۲۰۱۷

‏۳ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه