صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۷ فوریه ۲۰۲۱

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۶ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۸ جولای ۲۰۱۸

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۶ آقوست ۲۰۱۷

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۷

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۴ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۷ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴

۵۰ داها کؤهنه