صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۹

‏۴ دسامبر ۲۰۱۹

‏۲۶ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۵ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

۵۰ داها کؤهنه