صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۹ مئی ۲۰۲۰

‏۶ مئی ۲۰۲۰

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۳۰ ژانویه ۲۰۲۰

‏۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

‏۹ ژانویه ۲۰۲۰

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۹

‏۸ دسامبر ۲۰۱۹

‏۳ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۹

‏۸ آقوست ۲۰۱۹

‏۲۳ ژانویه ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۳ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۴ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۱۲ مئی ۲۰۱۸

‏۵ مئی ۲۰۱۸

‏۲۷ آوریل ۲۰۱۸

۵۰ داها کؤهنه