صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۸ فوریه ۲۰۲۱

‏۵ مارس ۲۰۲۰

‏۲ فوریه ۲۰۲۰

‏۳ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۳۰ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۳۰ مارس ۲۰۱۸

‏۲ فوریه ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۸ آقوست ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳ ژوئن ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه