صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۱ آقوست ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۸ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ آقوست ۲۰۱۸

‏۱ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۱۱ آوریل ۲۰۱۸

‏۹ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۵ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ جولای ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲ مئی ۲۰۱۶

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۹ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۸ آقوست ۲۰۱۵

‏۳ آقوست ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه