صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۲ مارس ۲۰۱۹

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۱ مارس ۲۰۱۷

‏۱۷ مارس ۲۰۱۷

‏۲۳ ژانویه ۲۰۱۶

‏۱۹ ژانویه ۲۰۱۶

‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۶

‏۱ ژانویه ۲۰۱۶

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۳ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۸ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۷ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۳۱ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۶ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۵ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۳ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۸ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۶ آقوست ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه