صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ مارس ۲۰۱۶

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۱ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۰ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۹ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۰ آقوست ۲۰۱۵

‏۳ آقوست ۲۰۱۵

‏۳۰ جولای ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۱۶ جولای ۲۰۱۵

‏۸ نوْوامبر ۲۰۱۴

‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۲

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۲

‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۲

‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۲

‏۱۸ نوْوامبر ۲۰۱۲

‏۱۷ نوْوامبر ۲۰۱۲

۵۰ داها کؤهنه