صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۱ فوریه ۲۰۲۲

‏۱۰ فوریه ۲۰۲۲

‏۹ فوریه ۲۰۲۲

‏۱۱ ژانویه ۲۰۲۲

‏۸ ژانویه ۲۰۲۲

‏۶ ژانویه ۲۰۲۲

‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۱

‏۶ دسامبر ۲۰۲۱

‏۵ دسامبر ۲۰۲۱

‏۴ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۷ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۱۵ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۱۳ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۹ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۸ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۷ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۴ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۴ آقوست ۲۰۲۱

‏۲۳ آقوست ۲۰۲۱

‏۲۰ آقوست ۲۰۲۱

‏۱۱ آقوست ۲۰۲۱

۵۰ داها کؤهنه