صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ فوریه ۲۰۱۶

‏۱۴ فوریه ۲۰۱۶

‏۱۱ فوریه ۲۰۱۶

‏۹ فوریه ۲۰۱۶

‏۱۷ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۲ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۰ آقوست ۲۰۱۵

‏۹ آقوست ۲۰۱۵

‏۶ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۱۶ جولای ۲۰۱۵

‏۱۵ جولای ۲۰۱۵

‏۸ نوْوامبر ۲۰۱۴

‏۹ دسامبر ۲۰۱۲

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۲

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲

۵۰ داها کؤهنه