صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۹ فوریه ۲۰۲۱

‏۴ اوْکتوبر ۲۰۲۰

‏۲ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۱ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۲۷ آقوست ۲۰۱۹

‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۶ آقوست ۲۰۱۸

‏۸ فوریه ۲۰۱۸

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۲ جولای ۲۰۱۶

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۶

‏۵ دسامبر ۲۰۱۵

‏۴ دسامبر ۲۰۱۵

‏۳ دسامبر ۲۰۱۵

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۶ آقوست ۲۰۱۵

‏۷ آقوست ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه