صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۴ آوریل ۲۰۱۸

‏۳ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۷

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۶

‏۳ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲ دسامبر ۲۰۱۶

‏۳۰ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۷ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۵ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۷ نوْوامبر ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه