صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۶

‏۳ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲ دسامبر ۲۰۱۶

‏۳۰ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۷ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۵ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ نوْوامبر ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه