«ماژول:Citation/CS1/Configuration» نوسخه‌لری‌نین آراسینداکی فرقلری

هئچ بیر دییشدیر خلاصه‌سی
ک ماژول:Citation/CS1/Configuration» قوروندو ([دَییشدیر=یالنیز اوتوماتیک دوغرولانان ایستیفاده‌چیلره ایجازه وئر] (سون سوز) [آدینی دَییشدیر=یالنیز اوتو...)
 
 
citation_config = {};
 
-- override <code>...</code> styling to remove color, border, and padding. <code> css is specified here:
-- https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/69cd73811f7aadd093050dbf20ed70ef0b42a713/skins%2Fcommon%2FcommonElements.css#L199
local code_style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;";
 
--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------
 
List of namespaces that should not be included in citation error categories. Same as setting notracking = true by default
Same as setting notracking = true by default.
 
Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.
]]
 
citation_config.local uncategorized_namespaces = { 'User', 'Talk', 'User_talk', 'Wikipedia_talk', 'File_talk', 'Template_talk',
'File_talk', 'Template_talk', 'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk',
'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk', 'Book_talk', 'Draft', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk',
'Book_talk', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk', 'Module_talk', 'MediaWiki_talk' };
local uncategorized_subpages = {'/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', '/[Aa]rchive'}; -- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize
 
 
--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------
]]
 
citation_config.local messages = {
['agency'] = '$1 $2', -- $1 is sepc, $2 is agency
['published'] = 'published $1',
['lay summaryarchived-dead'] = 'LayArchived from $1 on summary$2',
['archived-live'] = '$1 from the original on $2',
['retrieved'] = 'Retrieved $1',
['archived-missing'] = 'Archived from the original$1 on $2',
['inactive'] = 'inactive',
['archived-deadunfit'] = 'Archived from $1the original on $2',
['archived-not-dead'] = '$1 from the original on $2Archived',
['by'] = 'By', -- contributions to authored works: introduction, foreword, afterword
['archived-missing'] = 'Archived from the original$1 on $2',
['archivedcartography'] = 'ArchivedCartography by $1',
['originaleditor'] = 'the originaled.',
['editoreditors'] = 'ededs.',
['editorsedition'] = 'eds($1&nbsp;ed.)',
['editionepisode'] = '(Episode $1 ed.)',
['episodeet al'] = 'episodeet&nbsp;al.',
['in'] = 'In', -- edited works
['season'] = 'season',
['seriesinactive'] = 'seriesinactive',
['cartographyinset'] = 'Cartography by $1 inset',
['sectioninterview'] = 'SectionInterviewed by $1',
['insetlay summary'] = '$1Lay insetsummary',
['mismatch'] = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> / <code class="cs1-code">&#124;$2=</code> mismatch', -- $1 is year param name; $2 is date param name
['written'] = 'Written at $1',
['newsgroup'] = '[[Usenet newsgroup|Newsgroup]]:&nbsp;$1',
['in'] = 'In',
['notitle'] = 'No title', -- for |title=(()) and (in the future) |title=none
['et al'] = 'et al.',
['original'] = 'the original',
['origdate'] = ' [$1]',
['subscription'] = '<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(subscription required (<span title="Sources are not required to be available online. Online sources do not have to be freely available. The site may require a paid subscription." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">help</span>))</span>' ..
['published'] = ' (published $1)',
'[[Category:Pages containing links to subscription-only content]]',
['retrieved'] = 'Retrieved $1',
['season'] = 'Season $1',
['section'] = '§&nbsp;$1',
['sections'] = '§§&nbsp;$1',
['series'] = '$1 $2', -- $1 is sepc, $2 is series
['seriesnum'] = 'Series $1',
['translated'] = 'Translated by $1',
['type'] = ' ($1)', -- for titletype
['written'] = 'Written at $1',
 
['vol'] = '$1 Vol.&nbsp;$2', -- $1 is sepc; bold journal style volume is in presentation{}
['registration']='<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(registration required (<span title="Sources are not required to be available online. Online sources do not have to be freely available. The site may require registration." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">help</span>))</span>' ..
['vol-no'] = '$1 Vol.&nbsp;$2 no.&nbsp;$3', -- sepc, volume, issue
'[[Category:Pages with login required references or sources]]',
['issue'] = '$1 No.&nbsp;$2', -- $1 is sepc
['language'] = '(in $1)',
['via'] = " &ndash; via $1",
['event'] = 'Event occurs at',
['minutes'] = 'minutes in',
 
['j-vol'] = '$1 $2', -- sepc, volume; bold journal volume is in presentation{}
['parameter-separator'] = ', ',
['parameterj-final-separatorissue'] = ', and ($1)',
['parameter-pair-separator'] = ' and ',
 
['nopp'] = '$1 $2'; -- page(s) without prefix; $1 is sepc
-- Determines the location of the help page
['help page link'] = 'Help:CS1 errors',
['help page label'] = 'help',
-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
['undefined_error'] = 'Called with an undefined error condition',
['unknown_manual_ID'] = 'Unrecognized manual ID mode',
['unknown_ID_mode'] = 'Unrecognized ID mode',
['unknown_argument_map'] = 'Argument map not defined for this variable',
['bare_url_no_origin'] = 'Bare url found but origin indicator is nil or empty',
}
 
['p-prefix'] = "$1 p.&nbsp;$2", -- $1 is sepc
--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------------------------------------
['pp-prefix'] = "$1 pp.&nbsp;$2", -- $1 is sepc
['j-page(s)'] = ': $1', -- same for page and pages
 
['sheet'] = '$1 Sheet&nbsp;$2', -- $1 is sepc
Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has been moved into its own, more semantically
['sheets'] = '$1 Sheets&nbsp;$2', -- $1 is sepc
correct place.
['j-sheet'] = ': Sheet&nbsp;$1',
['j-sheets'] = ': Sheets&nbsp;$1',
['language'] = '(in $1)',
['via'] = " &ndash; via $1",
['event'] = 'Event occurs at',
['minutes'] = 'minutes in',
-- Determines the location of the help page
['help page link'] = 'Help:CS1 errors',
['help page label'] = 'help',
-- categories
['cat wikilink'] = '[[Category:$1]]', -- $1 is the category name
[':cat wikilink'] = '[[:Category:$1|link]]', -- category name as maintenance message wikilink; $1 is the category name
 
-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
['undefined_error'] = 'Called with an undefined error condition',
['unknown_ID_key'] = 'Unrecognized ID key', -- an ID key in id_handlers not found in ~/Identifiers func_map{}
['unknown_argument_map'] = 'Argument map not defined for this variable',
['bare_url_no_origin'] = 'Bare URL found but origin indicator is nil or empty',
}
 
 
--[=[-------------------------< E T _ A L _ P A T T E R N S >--------------------------------------------------
 
This table provides Lua patterns for the phrase "et al" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the 'etal' message.
 
]=]
 
local et_al_patterns = {
"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][%.\"']*$", -- variations on the 'et al' theme
"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][Ii][AaIi][Ee]?[%.\"']*$", -- variations on the 'et alia', 'et alii' and 'et aliae' themes (false positive 'et aliie' unlikely to match)
"[;,]? *%f[%a]and [Oo]thers", -- an alternative to et al.
"%[%[ *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%]%]", -- a wikilinked form
"%(%( *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%)%)", -- a double-bracketed form (to counter partial removal of ((...)) syntax)
"[%(%[] *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *[%)%]]", -- a bracketed form
}
 
 
--[[--------------------------< E D I T O R _ M A R K U P _ P A T T E R N S >----------------------------------
 
This table provides Lua patterns for the phrase "ed" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the
'extra_text_names' message. (It is not the only series of patterns for this message.)
 
]]
local editor_markup_patterns = { -- these patterns match annotations at end of name
citation_config.presentation =
'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$', -- (ed) or (eds): leading '(', case insensitive 'ed', optional 's', '.' and/or ')'
'[,%.%s]%f[e]eds?%.?$', -- ed or eds: without '('or ')'; case sensitive (ED could be initials Ed could be name)
'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$', -- (editor) or (editors): leading '(', case insensitive, optional '.' and/or ')'
'[,%.%s]%f[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$', -- editor or editors: without '('or ')'; case insensitive
-- these patterns match annotations at beginning of name
'^eds?[%.,;]', -- ed. or eds.: lower case only, optional 's', requires '.'
'^[%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]', -- (ed) or (eds): also sqare brackets, case insensitive, optional 's', '.'
'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%A', -- (editor or (editors: also square brackets, case insensitive, optional brackets, 's'
'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Ee][Dd]%A', -- (edited: also square brackets, case insensitive, optional brackets
 
-- these patterns match annotations that are the 'name'
'^[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$', -- editor or editors; case insensitive
}
 
 
--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------
 
Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has
been moved into its own, more semantically correct place.
 
]]
 
local presentation =
{
-- Error output
-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
['hidden-error'] = '<span styleclass="display:none;fontcs1-size:100%"hidden-error class="error citation-comment">$1</span>',
['visible-error'] = '<span styleclass="fontcs1-size:100%"visible-error class="error citation-comment">$1</span>',
['hidden-maint'] = '<span class="cs1-maint citation-comment">$1</span>',
 
['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>', -- to allow editors to hide accessdate using personal css
['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>', -- to allow editors to hide accessdate using personal CSS
 
['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>', -- bidirectional isolation used with |script-title= and the like
 
['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>'; -- |ref= not set so no id="..." attribute
['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>'; -- for use when |ref= is set
 
['format'] = ' <span class="cs1-format">($1)</span>', -- for |format=, |chapter-format=, etc.
 
-- various access levels, for |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap CSS. Or not? Browser support?
 
['ext-link-access-signal'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>', -- external link with appropriate lock icon
['free'] = {class='cs1-lock-free', title='Freely accessible'}, -- classes defined in Module:Citation/CS1/styles.css
['registration'] = {class='cs1-lock-registration', title='Free registration required'},
['limited'] = {class='cs1-lock-limited', title='Free access subject to limited trial, subscription normally required'},
['subscription'] = {class='cs1-lock-subscription', title='Paid subscription required'},
 
['interwiki-icon'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',
['class-wikisource'] = 'cs1-ws-icon',
 
['italic-title'] = "''$1''",
 
['kern-left'] = '<span styleclass="paddingcs1-kern-left:0.2em;">$1</span>$2', -- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
['kern-right'] = '$1<span styleclass="paddingcs1-kern-right:0.2em;">$2</span>', -- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark
 
-- these for simple wikilinked titles [["text]], [[text"]] and [["text"]]
-- span wraps entire wikilink
['kern-wl-left'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>', -- when title contains leading single or double quote mark
['kern-wl-right'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>', -- when title contains trailing single or double quote mark
['kern-wl-both'] = '<span class="cs1-kern-wl-left cs1-kern-wl-right">$1</span>', -- when title contains leading and trailing single or double quote marks
 
['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>', -- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2', -- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)
 
['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"></span>',
['parameter'] = '<code styleclass="'..code_style..'cs1-code">&#124;$1=</code>',
['ps_cs1'] = '.'; -- CS1 style postscript (terminal) character
['ps_cs2'] = ''; -- CS2 style postscript (terminal) character (empty string)
 
['quoted-text'] = '<q>$1</q>', -- for wrapping |quote= content
['quoted-title'] = '"$1"',
 
['sep_cs1'] = '.', -- CS1 element separator
['sep_cs2'] = ',', -- CS2 separator
['sep_nl'] = ';', -- CS1|2 style name-list separator between names is a semicolon
['sep_nl_and'] = ' and ', -- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 2 items
['sep_nl_end'] = '; and ', -- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 3+ names
['sep_name'] = ', ', -- CS1|2 style last/first separator is <comma><space>
['sep_nl_vanc'] = ',', -- Vancouver style name-list separator between authors is a comma
['sep_name_vanc'] = ' ', -- Vancouver style last/first separator is a space
 
['sep_list'] = ', ', -- used for |language= when list has 3+ items except for last sep which uses sep_list_end
['sep_list_pair'] = ' and ', -- used for |language= when list has 2 items
['sep_list_end'] = ', and ', -- used as last list sep for |language= when list has 3+ items
['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;", -- for |trans-title= and |trans-quote=
['vol-bold'] = '$1 <b>$2</b>', -- sepc, volume; for bold journal cites; for other cites ['vol'] in messages{}
}
 
--[[--------------------------< A L I A S E S >----------------------------------------------------------------
--[[--------------------------< A L I A S E S >---------------------------------
 
Aliases table for commonly passed parameters.
 
Parameter names on the right side in the assignments in this table must have been
Aliases table for commonly passed parameters
defined in the Whitelist before they will be recognized as valid parameter names
 
]]
 
citation_config.local aliases = {
['AccessDate'] = {'access-date', 'accessdate'}, -- Used by InternetArchiveBot
['Agency'] = 'agency',
['AirDateArchiveDate'] = {'airarchive-date', 'airdatearchivedate'}, -- Used by InternetArchiveBot
['ArchiveDateArchiveFormat'] = {'archive-dateformat', 'archivedate'},
['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl'}, -- Used by InternetArchiveBot
['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld'},
['At'] = 'at', -- Used by InternetArchiveBot
['Authors'] = {'authors', 'people', 'hostcredits'},
['AuthorFormat'] = {'author-format', 'authorformat'}, -- deprecated in favor of NameListFormat;
['AuthorSeparator'] = 'author-separator', -- deprecated
['AuthorNameSeparator'] = 'author-name-separator', -- deprecated
['BookTitle'] = {'book-title', 'booktitle'},
['Callsign'] = {'call-sign', 'callsign'}, -- cite interview
['Cartography'] = 'cartography',
['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section'},
['ChapterFormat'] = {'chapter-format';, 'contribution-format', 'entry-format',
'article-format', 'section-format'};
['ChapterLink'] = {'chapter-link', 'chapterlink'}, -- deprecated; remove after 1 January 2015?
['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurlentry-url', 'sectionarticle-url', 'sectionurl'},
[ 'Citysection-url'] =, 'citychapterurl'}, -- citeUsed by interviewInternetArchiveBot
['ChapterUrlAccess'] = {'chapter-url-access', 'contribution-url-access',
['Coauthors'] = {'coauthors', 'coauthor'}, -- coauthor and coauthors are deprecated; remove after 1 January 2015?
'entry-url-access', 'article-url-access', 'section-url-access'}, -- Used by InternetArchiveBot
['Class'] = 'class', -- cite arxiv and arxiv identifiers
['Collaboration'] = 'collaboration',
['Conference'] = {'conference', 'event'},
['ConferenceURLConferenceFormat'] = {'conference-urlformat', 'conferenceurl', 'event-url', 'eventurl'},
['ConferenceURL'] = 'conference-url', -- Used by InternetArchiveBot
['Date'] = 'date',
['Date'] = {'date', 'air-date', 'airdate'}, -- air-date and airdate for cite episode and cite serial only
['DeadURL'] = {'dead-url', 'deadurl'},
['Degree'] = 'degree',
['DF'] = 'df',
['DisplayAuthors'] = {'display-authors', 'displayauthors'},
['DisplayEditorsDisplayAuthors'] = {'display-editorsauthors', 'displayeditorsdisplay-subjects'},
['DisplayContributors'] = 'display-contributors',
['DisplayEditors'] = 'display-editors',
['DisplayInterviewers'] = 'display-interviewers',
['DisplayTranslators'] = 'display-translators',
['Docket'] = 'docket',
['DoiBroken'] = {'doi-broken', 'doi-broken-date', 'doi-inactive-date', 'DoiBroken', 'doi_brokendate', 'doi_inactivedate'},
['Edition'] = 'edition',
['EditorsEmbargo'] = 'editorspmc-embargo-date',
['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary'}, -- cite encyclopedia only
['EditorFormat'] = {'editor-format', 'editorformat'}, -- deprecated in favor of NameListFormat;
['EditorSeparatorEpisode'] = 'editor-separatorepisode', -- deprecatedcite serial only TODO: make available to cite episode?
['EditorNameSeparator'] = 'editor-name-separator', -- deprecated
['Embargo'] = {'Embargo', 'embargo'},
['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia'}, -- this one only used by citation
['Format'] = 'format',
['ID'] = {'id', 'ID'},
['IgnoreISBN'] = {'ignore-isbn-error', 'ignoreisbnerror'},
['Inset'] = 'inset',
['Issue'] = {'issue', 'number'},
['Language'] = {'language', 'inlang'},
['LastAuthorAmpLayDate'] = {'lastlay-author-amp', 'lastauthorampdate'},
['LayDateLayFormat'] = {'lay-dateformat', 'laydate'},
['LaySource'] = {'lay-source', 'laysource'},
['LayURL'] = {'lay-url', 'lay-summary', 'layurl', 'laysummary'},
['MailingList'] = {'mailinglistmailing-list', 'mailing-listmailinglist'}, -- cite mailing list only
['Map'] = 'map', -- cite map only
['MessageID'] = 'message-id',
['MapFormat'] = 'map-format', -- cite map only
['MapURL'] = {'map-url', 'mapurl'}, -- cite map only -- Used by InternetArchiveBot
['MapUrlAccess'] = 'map-url-access', -- cite map only -- Used by InternetArchiveBot
['Minutes'] = 'minutes',
['Mode'] = 'mode',
['NameListStyle'] = 'name-list-style',
['Month'] = 'month', -- deprecated; remove after 1 January 2015?
['NameListFormat'] = {'name-list-format', 'author-format', 'authorformat', 'editor-format', 'editorformat'},
['NameSeparator'] = 'name-separator', -- deprecated
['Network'] = 'network',
['Newsgroup'] = 'newsgroup', -- cite newsgroup only
['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp'},
['NoTracking'] = {'templateno-doc-demotracking', 'template -doc -demo'}, 'no-cat', 'nocat',
['Number'] = 'number', -- this case only for cite techreport
'no-tracking', 'notracking'},
['OrigYearOrigDate'] = {'orig-date', 'orig-year', 'origyear'},
['Others'] = {'others', 'interviewer', 'interviewers'},
['Page'] = {'ppage', 'pagep'}, -- Used by InternetArchiveBot
['Pages'] = {'pppages', 'pagespp'}, -- Used by InternetArchiveBot
['Periodical'] = {'journal', 'magazine', 'newspaper', 'magazineperiodical', 'website', 'work'},
'website', 'periodical', 'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary'},
['Place'] = {'place', 'location'},
['PPrefix'] = {'p-prefix', 'PPrefix'},
['PPPrefix'] = {'pp-prefix', 'PPPrefix'},
['Program'] = 'program', -- cite interview
['PostScript'] = 'postscript',
['PublicationDate'] = {'publicationdatepublication-date', 'publication-datepublicationdate'},
['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace'},
['PublisherName'] = {'publisher', 'distributor', 'institution', 'newsgroup'},
['Quote'] = {'quote', 'quotation'},
['RefQuotePage'] = {'refquote-page', 'Ref'},
['RegistrationRequiredQuotePages'] = 'registrationquote-pages',
['Ref'] = 'ref',
['Scale'] = 'scale',
['ScriptTitleScriptChapter'] = {'script-titlechapter', 'script-contribution', 'script-entry',
[ 'Sectionscript-article'] =, 'script-section'},
['ScriptMap'] = 'script-map',
['ScriptPeriodical'] = {'script-journal', 'script-magazine', 'script-newspaper',
'script-periodical', 'script-website', 'script-work'},
['ScriptQuote'] = 'script-quote',
['ScriptTitle'] = 'script-title', -- Used by InternetArchiveBot
['Season'] = 'season',
['SeparatorSections'] = 'separatorsections', -- deprecated in favorcite ofmap Modeonly
['Series'] = {'series', 'version'},
['SeriesSeparator'] = 'series-separator',
['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink'},
['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no', 'seriesnumber', 'seriesno'},
['Sheet'] = 'sheet', -- cite map only
['Sheets'] = 'sheets', -- cite map only
['Station'] = 'station',
['SubscriptionRequired'] = 'subscription',
['Time'] = 'time',
['TimeCaption'] = {'time-caption', 'timecaption'},
['Title'] = 'title', -- Used by InternetArchiveBot
['TitleLink'] = {'title-link', 'episode-link', 'titlelink', 'episodelink'}, -- Used by InternetArchiveBot
['TitleNote'] = 'department',
['TitleType'] = {'type', 'medium'},
['TransChapter'] = {'trans-article', 'trans-chapter', 'trans_chaptertrans-contribution'},
'trans-entry', 'trans-section'},
['Transcript'] = 'transcript',
['TranscriptURLTranscriptFormat'] = {'transcript-urlformat', 'transcripturl'},
['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl'}, -- Used by InternetArchiveBot
['TransTitle'] = {'trans-title', 'trans_title'},
['URLTransMap'] = {'urltrans-map', -- 'URL'},cite map only
['TransPeriodical'] = {'trans-journal', 'trans-magazine', 'trans-newspaper',
'trans-periodical', 'trans-website', 'trans-work'},
['TransQuote'] = 'trans-quote',
['TransTitle'] = 'trans-title', -- Used by InternetArchiveBot
['URL'] = {'url', 'URL'}, -- Used by InternetArchiveBot
['UrlAccess'] = 'url-access', -- Used by InternetArchiveBot
['UrlStatus'] = 'url-status', -- Used by InternetArchiveBot
['Vauthors'] = 'vauthors',
['Veditors'] = 'veditors',
['Via'] = 'via',
['Volume'] = 'volume',
['Year'] = 'year',
 
['AuthorList-First'] = {"authorfirst#", "author-first#", "author#-first", "given#",
"firstauthor-given#", "givenauthor#-given"},
['AuthorList-Last'] = {"authorlast#", "author-last#", "author#-last#", "surname#",
"last#", "author-surname#", "Authorauthor#-surname", "author#", "authorssubject#", "subject'host#"'},
['AuthorList-Link'] = {"author#-link#", "author#-link#", "subject-link#",
"authorsubject#-link", "authorlink#", "subject-link#", "subjectauthor#link", "subject#-link", "subjectlink#"},
['AuthorList-Mask'] = {"author#-mask#", "author#-mask", "subject-mask#", "subject#-mask"},
 
"author#mask", "authormask#"},
['ContributorList-First'] = {'contributor-first#', 'contributor#-first',
'contributor-given#', 'contributor#-given'},
['ContributorList-Last'] = {'contributor-last#', 'contributor#-last',
'contributor-surname#', 'contributor#-surname', 'contributor#'},
['ContributorList-Link'] = {'contributor-link#', 'contributor#-link'},
['ContributorList-Mask'] = {'contributor-mask#', 'contributor#-mask'},
 
['EditorList-First'] = {"editor-first#", "editor#-first", "editor-given#", "editor#-given"},
['EditorList-Last'] = {"editor-last#", "editor#-last", "editor-surname#",
"editor#-surname", "editor#"},
['EditorList-Link'] = {"editor-link#", "editor#-link"},
['EditorList-Mask'] = {"editor-mask#", "editor#-mask"},
['EditorListInterviewerList-First'] = {"editor#'interviewer-first"#', 'interviewer#-first',
'interviewer-given#', 'interviewer#-given'},
"editor-first#", "editor#-given", "editor-given#", "EditorGiven#"},
['EditorListInterviewerList-Last'] = {"editor#'interviewer-last"#', "editor'interviewer#-last#"',
"editor#'interviewer-surname"#', "editor'interviewer#-surname#", "EditorSurname#", "Editor#", "editor#"', "editors'interviewer#"'},
['EditorListInterviewerList-Link'] = {"editor#'interviewer-link"#', "editor'interviewer#-link#"'},
['InterviewerList-Mask'] = {'interviewer-mask#', 'interviewer#-mask'},
"editor#link", "editorlink#"},
 
['EditorList-Mask'] = {"editor#-mask", "editor-mask#",
['TranslatorList-First'] = {'translator-first#', 'translator#-first',
"editor#mask", "editormask#"},
'translator-given#', 'translator#-given'},
['TranslatorList-Last'] = {'translator-last#', 'translator#-last',
'translator-surname#', 'translator#-surname', 'translator#'},
['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link'},
['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask'},
}
 
 
--[[--------------------------< P U N C T _ S K I P >---------------------------
 
builds a table of parameter names that the extraneous terminal punctuation check should not check.
 
]]
 
local punct_skip = {};
 
local meta_params = { -- table of aliases[] keys (meta parameters); each key has a table of parameter names for a value
'BookTitle', 'Chapter', 'ScriptChapter', 'ScriptTitle', 'Title', 'TransChapter', 'Transcript', 'TransMap', 'TransTitle', -- title-holding parameters
'AuthorList-Mask', 'ContributorList-Mask', 'EditorList-Mask', 'InterviewerList-Mask', 'TranslatorList-Mask', -- name-list mask may have name separators
'PostScript', 'Quote', 'ScriptQuote', 'TransQuote', 'Ref', -- miscellaneous
'ArchiveURL', 'ChapterURL', 'ConferenceURL', 'LayURL', 'MapURL', 'TranscriptURL', 'URL', -- URL-holding parameters
}
 
for _, meta_param in ipairs (meta_params) do -- for each meta parameter key
local params = aliases[meta_param]; -- get the parameter or the table of parameters associated with the meta parameter name
if 'string' == type (params) then
punct_skip[params] = 1; -- just a single parameter
else
for _, param in ipairs (params) do -- get the parameter name
punct_skip[param] = 1; -- add the parameter name to the skip table
local count;
param, count = param:gsub ('#', ''); -- remove enumerator marker from enumerated parameters
if 0 ~= count then -- if removed
punct_skip[param] = 1; -- add param name without enumerator marker
end
end
end
end
 
 
--[[-----------< S P E C I A L C A S E T R A N S L A T I O N S >------------
 
This table is primarily here to support internationalization. Translations in
this table are used, for example, when an error message, category name, etc.,
is extracted from the English alias key. There may be other cases where
this translation table may be useful.
 
]]
 
local special_case_translation = {
['AuthorList'] = 'authors list', -- used to assemble maintenance category names
['ContributorList'] = 'contributors list', -- translation of these names plus translation of the base mainenance category names in maint_cats{} table below
['EditorList'] = 'editors list', -- must match the names of the actual categories
['InterviewerList'] = 'interviewers list', -- this group or translations used by name_has_ed_markup() and name_has_mult_names()
['TranslatorList'] = 'translators list',
-- Lua patterns to match pseudo-titles used by InternetArchiveBot and others as placeholder for unknown |title= value
}
['archived_copy'] = { -- used with CS1 maint: Archive[d] copy as title
['en'] = '^archived?%s+copy$', -- for English; translators: keep this because templates imported from en.wiki
['local'] = nil, -- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
},
 
-- Lua patterns to match generic titles; usually created by bots or reference filling tools
-- Default parameter values
-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
citation_config.defaults = {
['DeadURLgeneric_titles'] = 'yes',{
-- patterns in this table should be lowercase only
['PPrefix'] = "p.&nbsp;",
-- leave ['local'] nil except when there is a matching generic title in your language
['PPPrefix'] = "pp.&nbsp;",
-- generic titles must be lowercase
}
-- boolean 'true' for plain-text searches; 'false' for pattern searches
{['en'] = {'^wayback%s+machine$', false}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'are you a robot', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'hugedomains.com', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'^[%(%[{<]?no +title[>}%]%)]?$', false}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'page not found', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'subscribe to read', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'^[%(%[{<]?unknown[>}%]%)]?$', false}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'website is for sale', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'^404', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'internet archive wayback machine', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'log into facebook', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'redirecting...', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'webcite query result', true}, ['local'] = nil},
{['en'] = {'wikiwix\'s cache', true}, ['local'] = nil},
}
}
 
--[[--------------------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >----------------------------------------------
Error condition table
 
--[[--------------------------< D A T E _ N A M E S >----------------------------------------------------------
The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the
 
This table of tables lists local language date names and fallback English date names.
The code in Date_validation will look first in the local table for valid date names.
If date names are not found in the local table, the code will look in the English table.
 
Because citations can be copied to the local wiki from en.wiki, the English is
required when the date-name translation function date_name_xlate() is used.
 
In these tables, season numbering is defined by
Extended Date/Time Format (EDTF) Specification (https://www.loc.gov/standards/datetime/)
which became part of ISO 8601 in 2019. See '§Sub-year groupings'. The standard
defines various divisions using numbers 21-41. CS1|2 only supports generic seasons.
EDTF does support the distinction between north and south hemisphere seasons
but CS1|2 has no way to make that distinction.
 
33-36 = Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 (3 months each)
 
The standard does not address 'named' dates so, for the purposes of CS1|2,
Easter and Christmas are defined here as 98 and 99, which should be out of the
ISO 8601 (EDTF) range of uses for a while.
 
]]
 
local date_names = {
['en'] = { -- English
['long'] = {['January'] = 1, ['February'] = 2, ['March'] = 3, ['April'] = 4, ['May'] = 5, ['June'] = 6, ['July'] = 7, ['August'] = 8, ['September'] = 9, ['October'] = 10, ['November'] = 11, ['December'] = 12},
['short'] = {['Jan'] = 1, ['Feb'] = 2, ['Mar'] = 3, ['Apr'] = 4, ['May'] = 5, ['Jun'] = 6, ['Jul'] = 7, ['Aug'] = 8, ['Sep'] = 9, ['Oct'] = 10, ['Nov'] = 11, ['Dec'] = 12},
['quarter'] = {['First Quarter'] = 33, ['Second Quarter'] = 34, ['Third Quarter'] = 35, ['Fourth Quarter'] = 36},
['season'] = {['Winter'] = 24, ['Spring'] = 21, ['Summer'] = 22, ['Fall'] = 23, ['Autumn'] = 23},
['named'] = {['Easter'] = 98, ['Christmas'] = 99},
},
['local'] = { -- replace these English date names with the local language equivalents
['long'] = {['January'] = 1, ['February'] = 2, ['March'] = 3, ['April'] = 4, ['May'] = 5, ['June'] = 6, ['July'] = 7, ['August'] = 8, ['September'] = 9, ['October'] = 10, ['November'] = 11, ['December'] = 12},
['short'] = {['Jan'] = 1, ['Feb'] = 2, ['Mar'] = 3, ['Apr'] = 4, ['May'] = 5, ['Jun'] = 6, ['Jul'] = 7, ['Aug'] = 8, ['Sep'] = 9, ['Oct'] = 10, ['Nov'] = 11, ['Dec'] = 12},
['quarter'] = {['First Quarter'] = 33, ['Second Quarter'] = 34, ['Third Quarter'] = 35, ['Fourth Quarter'] = 36},
['season'] = {['Winter'] = 24, ['Spring'] = 21, ['Summer'] = 22, ['Fall'] = 23, ['Autumn'] = 23},
['named'] = {['Easter'] = 98, ['Christmas'] = 99},
},
['inv_local_l'] = {}, -- used in date reformatting; copy of date_names['local'].long where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
['inv_local_s'] = {}, -- used in date reformatting; copy of date_names['local'].short where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
['local_digits'] = {['0'] = '0', ['1'] = '1', ['2'] = '2', ['3'] = '3', ['4'] = '4', ['5'] = '5', ['6'] = '6', ['7'] = '7', ['8'] = '8', ['9'] = '9'}, -- used to convert local language digits to Western 0-9
['xlate_digits'] = {},
}
 
for name, i in pairs (date_names['local'].long) do -- this table is ['name'] = i
date_names['inv_local_l'][i] = name; -- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end
 
for name, i in pairs (date_names['local'].short) do -- this table is ['name'] = i
date_names['inv_local_s'][i] = name; -- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end
 
for ld, ed in pairs (date_names.local_digits) do -- make a digit translation table for simple date translation from en to local language using local_digits table
date_names.xlate_digits [ed] = ld; -- en digit becomes index with local digit as the value
end
 
local df_template_patterns = { -- table of redirects to {{Use dmy dates}} and {{Use mdy dates}}
'{{ *[Uu]se +(dmy) +dates *[|}]', -- 1159k -- sorted by approximate transclusion count
'{{ *[Uu]se +(mdy) +dates *[|}]', -- 212k
'{{ *[Uu]se +(MDY) +dates *[|}]', -- 788
'{{ *[Uu]se +(DMY) +dates *[|}]', -- 343
'{{ *([Mm]dy) *[|}]', -- 176
'{{ *[Uu]se *(dmy) *[|}]', -- 156 + 18
'{{ *[Uu]se *(mdy) *[|}]', -- 149 + 11
'{{ *([Dd]my) *[|}]', -- 56
'{{ *[Uu]se +(MDY) *[|}]', -- 5
'{{ *([Dd]MY) *[|}]', -- 3
'{{ *[Uu]se(mdy)dates *[|}]', -- 1
'{{ *[Uu]se +(DMY) *[|}]', -- 0
'{{ *([Mm]DY) *[|}]', -- 0
}
 
local function get_date_format ()
local content = mw.title.getCurrentTitle():getContent() or ''; -- get the content of the article or ''; new pages edited w/ve do not have 'content' until saved; ve does not preview; phab:T221625
for _, pattern in ipairs (df_template_patterns) do -- loop through the patterns looking for {{Use dmy dates}} or {{Use mdy dates}} or any of their redirects
local start, _, match = content:find(pattern); -- match is the three letters indicating desired date format
if match then
content = content:match ('%b{}', start); -- get the whole template
if content:match ('| *cs1%-dates *= *[lsy][sy]?') then -- look for |cs1-dates=publication date length access-/archive-date length
return match:lower() .. '-' .. content:match ('| *cs1%-dates *= *([lsy][sy]?)');
else
return match:lower() .. '-all'; -- no |cs1-dates= k/v pair; return value appropriate for use in |df=
end
end
end
end
 
local global_df = get_date_format ();
 
 
--[[-----------------< V O L U M E , I S S U E , P A G E S >------------------
 
These tables hold cite class values (from the template invocation) and identify those templates that support
|volume=, |issue=, and |page(s)= parameters. Cite conference and cite map require further qualification which
is handled in the main module.
 
]]
 
local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport', 'thesis'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'podcast'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}
 
 
--[[
 
Patterns for finding extra text in |volume=, |issue=, |page=, |pages=
 
]]
 
local vol_iss_pg_patterns = {
good_ppattern = '^P[^%.PpGg]', -- OK to begin with uppercase P: P7 (page 7 of section P), but not p123 (page 123); TODO: this allows 'Pages' which it should not
bad_ppatterns = { -- patterns for |page= and |pages=
'^[Pp][PpGg]?%.?[ %d]',
'^[Pp]ages?',
'^[Pp]gs.?',
},
vpatterns = { -- patterns for |volume=
'^volumes?',
'^vols?[%.:=]?',
'^v[%.:= ]', -- Roman numeral without separator (space char is sep char here)
},
ipatterns = { -- patterns for |issue=
'^issues?',
'^iss[%.:=]?',
'^i[%.:= ]', -- Roman numeral without separator (space char is sep char here)
'^numbers?',
'^nos?%A', -- don't match 'november' or 'nostradamus'
'^nr[%.:=]?',
'^n[%.:= ]' -- might be a valid issue without separator (space char is sep char here)
}
}
 
--[[--------------------------< K E Y W O R D S >-------------------------------
 
These tables hold keywords for those parameters that have defined sets of acceptable keywords.
 
]]
 
--[[-------------------< K E Y W O R D S T A B L E >--------------------------
 
this is a list of keywords; each key in the list is associated with a table of
synonymous keywords possibly from different languages.
 
for I18N: add local-language keywords to value table; do not change the key.
For example, adding the German keyword 'ja':
['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y', 'ja'},
 
Because CS1|2 templates from en.wiki articles are often copied to other local wikis,
it is recommended that the English keywords remain in these tables.
 
]]
 
local keywords = {
['amp'] = {'&', 'amp', 'ampersand'}, -- |name-list-style=
['and'] = {'and', 'serial'}, -- |name-list-style=
['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'}, -- |no-tracking=, |no-pp= -- Used by InternetArchiveBot
['afterword'] = {'afterword'}, -- |contribution=
['bot: unknown'] = {'bot: unknown'}, -- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
['cs1'] = {'cs1'}, -- |mode=
['cs2'] = {'cs2'}, -- |mode=
['dead'] = {'dead'}, -- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
['dmy'] = {'dmy'}, -- |df=
['dmy-all'] = {'dmy-all'}, -- |df=
['foreword'] = {'foreword'}, -- |contribution=
['free'] = {'free'}, -- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
['introduction'] = {'introduction'}, -- |contribution=
['limited'] = {'limited'}, -- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
['live'] = {'live'}, -- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
['mdy'] = {'mdy'}, -- |df=
['mdy-all'] = {'mdy-all'}, -- |df=
['none'] = {'none'}, -- |postscript=, |ref=, |title=, |type= -- Used by InternetArchiveBot
['off'] = {'off'}, -- |title= (potentially also: |title-link=, |postscript=, |ref=, |type=)
['preface'] = {'preface'}, -- |contribution=
['registration'] = {'registration'}, -- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
['subscription'] = {'subscription'}, -- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
['unfit'] = {'unfit'}, -- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
['usurped'] = {'usurped'}, -- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
['vanc'] = {'vanc'}, -- |name-list-style=
['ymd'] = {'ymd'}, -- |df=
['ymd-all'] = {'ymd-all'}, -- |df=
-- ['yMd'] = {'yMd'}, -- |df=; not supported at en.wiki
-- ['yMd-all'] = {'yMd-all'}, -- |df=; not supported at en.wiki
}
 
 
--[[------------------------< X L A T E _ K E Y W O R D S >---------------------
 
this function builds a list, keywords_xlate{}, of the keywords found in keywords{} where the values from keywords{}
become the keys in keywords_xlate{} and the keys from keywords{} become the values in keywords_xlate{}:
['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'}, -- in keywords{}
becomes
['yes'] = 'affirmative', -- in keywords_xlate{}
['true'] = 'affirmative',
['y'] = 'affirmative',
 
the purpose of this function is to act as a translator between a non-English keyword and its English equivalent
that may be used in other modules of this suite
 
]]
 
local function xlate_keywords ()
local out_table = {}; -- output goes here
for k, keywords_t in pairs (keywords) do -- spin through the keywords table
for _, keyword in ipairs (keywords_t) do -- for each keyword
out_table[keyword] = k; -- create an entry in the output table where keyword is the key
end
end
return out_table;
end
 
local keywords_xlate = xlate_keywords (); -- the list of translated keywords
 
 
--[[----------------< M A K E _ K E Y W O R D S _ L I S T >---------------------
 
this function assembles, for parameter-value validation, the list of keywords appropriate to that parameter.
 
keywords_lists{}, is a table of tables from keywords{}
 
]]
 
local function make_keywords_list (keywords_lists)
local out_table = {}; -- output goes here
for _, keyword_list in ipairs (keywords_lists) do -- spin through keywords_lists{} and get a table of keywords
for _, keyword in ipairs (keyword_list) do -- spin through keyword_list{} and add each keyword, ...
table.insert (out_table, keyword); -- ... as plain text, to the output list
end
end
return out_table;
end
 
 
--[[----------------< K E Y W O R D S _ L I S T S >-----------------------------
 
this is a list of lists of valid keywords for the various parameters in [key].
Generally the keys in this table are the canonical en.wiki parameter names though
some are contrived because of use in multiple differently named parameters:
['yes_true_y'], ['id-access'].
 
The function make_keywords_list() extracts the individual keywords from the
appropriate list in keywords{}.
 
The lists in this table are used to validate the keyword assignment for the
parameters named in this table's keys.
 
]]
 
local keywords_lists = {
['yes_true_y'] = make_keywords_list ({keywords.affirmative}),
['contribution'] = make_keywords_list ({keywords.afterword, keywords.foreword, keywords.introduction, keywords.preface}),
['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all']}),
-- ['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all'], keywords.yMd, keywords['yMd-all']}), -- not supported at en.wiki
['mode'] = make_keywords_list ({keywords.cs1, keywords.cs2}),
['name-list-style'] = make_keywords_list ({keywords.amp, keywords['and'], keywords.vanc}),
['url-access'] = make_keywords_list ({keywords.subscription, keywords.limited, keywords.registration}),
['url-status'] = make_keywords_list ({keywords.dead, keywords.live, keywords.unfit, keywords.usurped, keywords['bot: unknown']}),
['id-access'] = make_keywords_list ({keywords.free}),
}
 
 
--[[---------------------< S T R I P M A R K E R S >----------------------------
 
Common pattern definition location for stripmarkers so that we don't have to go
hunting for them if (when) MediaWiki changes their form.
 
]]
 
local stripmarkers = {
['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127', -- capture returns name of stripmarker
['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127' -- math stripmarkers used in coins_cleanup() and coins_replace_math_stripmarker()
}
 
 
--[[------------< I N V I S I B L E _ C H A R A C T E R S >---------------------
 
This table holds non-printing or invisible characters indexed either by name or
by Unicode group. Values are decimal representations of UTF-8 codes. The table
is organized as a table of tables because the Lua pairs keyword returns table
data in an arbitrary order. Here, we want to process the table from top to bottom
because the entries at the top of the table are also found in the ranges specified
by the entries at the bottom of the table.
 
Also here is a pattern that recognizes stripmarkers that begin and end with the
delete characters. The nowiki stripmarker is not an error but some others are
because the parameter values that include them become part of the template's
metadata before stripmarker replacement.
 
]]
 
local invisible_defs = {
del = '\127', -- used to distinguish between stripmarker and del char
zwj = '\226\128\141', -- used with capture because zwj may be allowed
}
 
local invisible_chars = {
{'replacement', '\239\191\189'}, -- U+FFFD, EF BF BD
{'zero width joiner', '('.. invisible_defs.zwj .. ')'}, -- U+200D, E2 80 8D; capture because zwj may be allowed
{'zero width space', '\226\128\139'}, -- U+200B, E2 80 8B
{'hair space', '\226\128\138'}, -- U+200A, E2 80 8A
{'soft hyphen', '\194\173'}, -- U+00AD, C2 AD
{'horizontal tab', '\009'}, -- U+0009 (HT), 09
{'line feed', '\010'}, -- U+000A (LF), 0A
{'no-break space', '\194\160'}, -- U+00A0 (NBSP), C2 A0
{'carriage return', '\013'}, -- U+000D (CR), 0D
{'stripmarker', stripmarkers.any}, -- stripmarker; may or may not be an error; capture returns the stripmaker type
{'delete', '('.. invisible_defs.del .. ')'}, -- U+007F (DEL), 7F; must be done after stripmarker test; capture to distinguish isolated del chars not part of stripmarker
{'C0 control', '[\000-\008\011\012\014-\031]'}, -- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (except HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
{'C1 control', '[\194\128-\194\159]'}, -- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
-- {'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'}, -- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
-- {'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'}, -- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
-- {'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'}, -- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
-- {'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'}, -- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
}
 
--[[
Indic script makes use of zero width joiner as a character modifier so zwj
characters must be left in. This pattern covers all of the unicode characters
for these languages:
Devanagari 0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
Devanagari extended A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
Bengali 0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
Gurmukhi 0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
Gujarati 0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
Oriya 0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
Tamil 0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
Telugu 0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
Kannada 0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
Malayalam 0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
plus the not-necessarily Indic scripts for Sinhala and Burmese:
Sinhala 0D80-0DFF - https://unicode.org/charts/PDF/U0D80.pdf
Myanmar 1000-109F - https://unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
Myanmar extended A AA60-AA7F - https://unicode.org/charts/PDF/UAA60.pdf
Myanmar extended B A9E0-A9FF - https://unicode.org/charts/PDF/UA9E0.pdf
the pattern is used by has_invisible_chars() and coins_cleanup()
 
]]
 
local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\224\163\160-\224\183\191\225\128\128-\225\130\159\234\167\160-\234\167\191\234\169\160-\234\169\191]';
 
-- list of emoji that use zwj character (U+200D) to combine with another emoji
local emoji = { -- indexes are decimal forms of the hex values in U+xxxx
[127752] = true, -- U+1F308 🌈 rainbow
[127806] = true, -- U+1F33E 🌾 ear of rice
[127859] = true, -- U+1F373 🍳 cooking
[127891] = true, -- U+1F393 🎓 graduation cap
[127908] = true, -- U+1F3A4 🎤 microphone
[127912] = true, -- U+1F3A8 🎨 artist palette
[127979] = true, -- U+1F3EB 🏫 school
[127981] = true, -- U+1F3ED 🏭 factory
[128102] = true, -- U+1F466 👦 boy
[128103] = true, -- U+1F467 👧 girl
[128104] = true, -- U+1F468 👨 man
[128105] = true, -- U+1F469 👩 woman
[128139] = true, -- U+1F48B 💋 kiss mark
[128187] = true, -- U+1F4BB 💻 personal computer
[128188] = true, -- U+1F4BC 💼 brief case
[128295] = true, -- U+1F527 🔧 wrench
[128300] = true, -- U+1F52C 🔬 microscope
[128488] = true, -- U+1F5E8 🗨 left speech bubble
[128640] = true, -- U+1F680 🚀 rocket
[128658] = true, -- U+1F692 🚒 fire engine
[129309] = true, -- U+1F91D 🤝 handshake
[129455] = true, -- U+1F9AF 🦯 probing cane
[129456] = true, -- U+1F9B0 🦰 emoji component red hair
[129457] = true, -- U+1F9B1 🦱 emoji component curly hair
[129458] = true, -- U+1F9B2 🦲 emoji component bald
[129459] = true, -- U+1F9B3 🦳 emoji component white hair
[129466] = true, -- U+1F9BA 🦺 safety vest
[129468] = true, -- U+1F9BC 🦼 motorized wheelchair
[129469] = true, -- U+1F9BD 🦽 manual wheelchair
[129489] = true, -- U+1F9D1 🧑 adult
[9760] = true, -- U+2620 ☠ skull and crossbones
[9792] = true, -- U+2640 ♀ female sign
[9794] = true, -- U+2642 ♂ male sign
[9877] = true, -- U+2695 ⚕ staff of aesculapius
[9878] = true, -- U+2696 ⚖ scales
[9992] = true, -- U+2708 ✈ airplane
[10084] = true, -- U+2764 ❤ heavy black heart
}
 
 
--[[----------------------< L A N G U A G E S U P P O R T >-------------------
 
These tables and constants support various language-specific functionality.
 
]]
 
local this_wiki_code = mw.getContentLanguage():getCode(); -- get this wiki's language code
if string.match (mw.site.server, 'wikidata') then
this_wiki_code = mw.getCurrentFrame():preprocess('{{int:lang}}'); -- on Wikidata so use interface language setting instead
end
 
local languages = mw.language.fetchLanguageNames (this_wiki_code, 'all'); -- get a list of language names known to Wikimedia; used for |language= and interwiki tests
 
local inter_wiki_map = {}; -- map of interwiki prefixes that are language-code prefixes
for k, v in pairs (mw.site.interwikiMap ('local')) do -- spin through the base interwiki map (limited to local)
if languages[v["prefix"]] then -- if the prefix matches a known language code
inter_wiki_map[v["prefix"]] = true; -- add it to our local map
end
end
 
local local_lang_cat_enable = false; -- set to true to categorize pages where |language=<local wiki's language>
 
 
--[[--------------------< S C R I P T _ L A N G _ C O D E S >-------------------
 
This table is used to hold ISO 639-1 two-character and ISO 639-3 three-character
language codes that apply only to |script-title= and |script-chapter=
 
]]
 
local script_lang_codes = {
'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bo', 'bs', 'dv', 'dz', 'el', 'fa', 'gu',
'he', 'hi', 'hy', 'ja', 'ka', 'kk', 'km', 'kn', 'ko', 'ku', 'ky', 'lo',
'mk', 'ml', 'mn', 'mr', 'my', 'ne', 'or', 'ota', 'ps', 'ru', 'sd', 'si',
'sr', 'ta', 'te', 'tg', 'th', 'ti', 'ug', 'uk', 'ur', 'uz', 'yi', 'zh'
};
 
 
--[[---------------< L A N G U A G E R E M A P P I N G >----------------------
 
These tables hold language information that is different (correct) from MediaWiki's definitions
 
For each ['code'] = 'language name' in lang_code_remap{} there must be a matching ['language name'] = {'language name', 'code'} in lang_name_remap{}
 
lang_code_remap{}:
key is always lowercase ISO 639-1, -2, -3 language code or a valid lowercase IETF language tag
value is properly spelled and capitalized language name associated with key
only one language name per key;
key/value pair must have matching entry in lang_name_remap{}
 
lang_name_remap{}:
key is always lowercase language name
value is a table the holds correctly spelled and capitalized language name [1] and associated code [2] (code must match a code key in lang_code_remap{})
may have multiple keys referring to a common preferred name and code; For example:
['kolsch'] and ['kölsch'] both refer to 'Kölsch' and 'ksh'
 
]]
 
local lang_code_remap = { -- used for |language= and |script-title= / |script-chapter=
['als'] = 'Tosk Albanian', -- MediaWiki returns Alemannisch
['bh'] = 'Bihari', -- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
['bla'] = 'Blackfoot', -- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
['bn'] = 'Bengali', -- MediaWiki returns Bangla
['ca-valencia'] = 'Valencian', -- IETF variant of Catalan
['crh'] = 'Crimean Tatar', -- synonymous with Crimean Turkish (return value from {{#language:crh|en}})
['ilo'] = 'Ilocano', -- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
['ksh'] = 'Kölsch', -- MediaWiki: Colognian; use IANA/ISO 639 preferred name
['ksh-x-colog'] = 'Colognian', -- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Colognian; IETF private code created at Module:Lang/data
['mis-x-ripuar'] = 'Ripuarian', -- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Ripuarian; IETF private code created at Module:Lang/data
['nan-tw'] = 'Taiwanese Hokkien', -- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese and support en.wiki preferred name
}
 
local lang_name_remap = { -- used for |language=
['alemannisch'] = {'Swiss German', 'gsw'}, -- not an ISO or IANA language name; MediaWiki uses 'als' as a subdomain name for Alemannic Wikipedia: als.wikipedia.org
['bangla'] = {'Bengali', 'bn'}, -- MediaWiki returns Bangla (the endonym) but we want Bengali (the exonym); here we remap
['bengali'] = {'Bengali', 'bn'}, -- MediaWiki doesn't use exonym so here we provide correct language name and 639-1 code
['bhojpuri'] = {'Bhojpuri', 'bho'}, -- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
['bihari'] = {'Bihari', 'bh'}, -- MediaWiki replaces 'Bihari' with 'Bhojpuri' so 'Bihari' cannot be found
['blackfoot'] = {'Blackfoot', 'bla'}, -- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
['colognian'] = {'Colognian', 'ksh-x-colog'}, -- MediaWiki preferred name for ksh
['crimean tatar'] = {'Crimean Tatar', 'crh'}, -- MediaWiki uses 'crh' as a subdomain name for Crimean Tatar Wikipedia: crh.wikipedia.org
['ilocano'] = {'Ilocano', 'ilo'}, -- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
['kolsch'] = {'Kölsch', 'ksh'}, -- use IANA/ISO 639 preferred name (use non-diacritical o instead of umlaut ö)
['kölsch'] = {'Kölsch', 'ksh'}, -- use IANA/ISO 639 preferred name
['ripuarian'] = {'Ripuarian', 'mis-x-ripuar'}, -- group of dialects; no code in MediaWiki or in IANA/ISO 639
['taiwanese hokkien'] = {'Taiwanese Hokkien', 'nan-TW'}, -- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese
['tosk albanian'] = {'Tosk Albanian', 'als'}, -- MediaWiki replaces 'Tosk Albanian' with 'Alemannisch' so 'Tosk Albanian' cannot be found
['valencian'] = {'Valencian', 'ca'}, -- variant of Catalan; categorizes as Catalan
}
 
 
--[[---------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >----------------
 
Properties categories. These are used for investigating qualities of citations.
 
]]
 
local prop_cats = {
['foreign_lang_source'] = 'CS1 $1-language sources ($2)', -- |language= categories; $1 is foreign-language name, $2 is ISO639-1 code
['foreign_lang_source_2'] = 'CS1 foreign language sources (ISO 639-2)|$1', -- |language= category; a cat for ISO639-2 languages; $1 is the ISO 639-2 code used as a sort key
['local_lang_source'] = 'CS1 $1-language sources ($2)', -- |language= categories; $1 is local-language name, $2 is ISO639-1 code; not emitted when local_lang_cat_enable is false
['location test'] = 'CS1 location test',
['script'] = 'CS1 uses foreign language script', -- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
['script_with_name'] = 'CS1 uses $1-language script ($2)', -- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
['jul_greg_uncertainty'] = 'CS1: Julian–Gregorian uncertainty', -- probably temporary cat to identify scope of template with dates 1 October 1582 – 1 January 1926
['long_vol'] = 'CS1: long volume value', -- probably temporary cat to identify scope of |volume= values longer than 4 charachters
['year_range_abbreviated'] = 'CS1: abbreviated year range', -- probably temporary cat to identify scope of |date=, |year= values using YYYY–YY form
}
 
 
--[[-------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------
 
Here we map a template's CitationClass to TitleType (default values for |type= parameter)
 
]]
 
local title_types = {
['AV-media-notes'] = 'Media notes',
['interview'] = 'Interview',
['mailinglist'] = 'Mailing list',
['map'] = 'Map',
['podcast'] = 'Podcast',
['pressrelease'] = 'Press release',
['report'] = 'Report',
['techreport'] = 'Technical report',
['thesis'] = 'Thesis',
}
 
 
--[[===================<< E R R O R M E S S A G I N G >>======================
]]
 
--[[----------< E R R O R M E S S A G E S U P P L I M E N T S >-------------
 
I18N for those messages that are supplemented with additional specific text that
describes the reason for the error
 
TODO: merge this with special_case_translations{}?
]]
 
local err_msg_supl = {
['char'] = 'invalid character', -- |isbn=, |sbn=
['check'] = 'checksum', -- |isbn=, |sbn=
['flag'] = 'flag', -- |archive-url=
['form'] = 'invalid form', -- |isbn=, |sbn=
['group'] = 'invalid group id', -- |isbn=
['initials'] = 'initials', -- Vancouver
['journal'] = 'journal', -- |bibcode=
['length'] = 'length', -- |isbn=, |bibcode=, |sbn=
['liveweb'] = 'liveweb', -- |archive-url=
['missing comma'] = 'missing comma', -- Vancouver
['name'] = 'name', -- Vancouver
['non-Latin char'] = 'non-Latin character', -- Vancouver
['path'] = 'path', -- |archive-url=
['prefix'] = 'invalid prefix', -- |isbn=
['punctuation'] = 'punctuation', -- Vancouver
['save'] = 'save command', -- |archive-url=
['suffix'] = 'suffix', -- Vancouver
['timestamp'] = 'timestamp', -- |archive-url=
['value'] = 'value', -- |bibcode=
['year'] = 'year', -- |bibcode=
}
 
 
--[[--------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >---------------------------
 
Error condition table. This table has two sections: errors at the top, maintenance
at the bottom. Maint 'messaging' does not have a 'message' (message=nil)
 
The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the
code. For each ID, we specify a text message to display, an error category to
include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.
 
Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1 errors
 
TODO: rename error_conditions{} to something more generic; create separate error
and maint tables inside that?
 
]]
 
citation_config.local error_conditions = {
err_accessdate_missing_url = {
accessdate_missing_url = {
message = '<code styleclass="'..code_style..'cs1-code">&#124;accessdateaccess-date=</code> requires <code styleclass="'..code_style..'cs1-code">&#124;url=</code>',
anchor = 'accessdate_missing_url',
category = 'CS1 errors: access-date without URL',
category = 'یوخلانما تاریخی اولان، اینترنتی آدرسی اولمایان وب قایناقلانمالاری',
hidden = true },false
},
archive_missing_date = {
err_apostrophe_markup = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archiveurl=</code> requires <code style="'..code_style..'">&#124;archivedate=</code>',
message = 'Italic or bold markup not allowed in: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'apostrophe_markup',
category = 'CS1 errors: markup',
hidden = false
},
err_archive_missing_date = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;archive-date=</code>',
anchor = 'archive_missing_date',
category = 'آرشیوCS1 آدرسیندهerrors: خطاسی اولان صفحه لرarchive-url',
hidden = false },
},
archive_missing_url = {
err_archive_missing_url = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archiveurl=</code> requires <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
anchor = 'archive_missing_url',
category = 'آرشیوCS1 آدرسیندهerrors: خطاسی اولان صفحه لرarchive-url',
hidden = false },
},
bad_arxiv = {
err_archive_url = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> value',
message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> is malformed: $1', -- $1 is error message detail
anchor = 'archive_url',
category = 'CS1 errors: archive-url',
hidden = false
},
err_arxiv_missing = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code> required',
anchor = 'arxiv_missing',
category = 'CS1 errors: arXiv', -- same as bad arxiv
hidden = false
},
err_asintld_missing_asin = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'asintld_missing_asin',
category = 'CS1 errors: ASIN TLD',
hidden = false
},
err_bad_arxiv = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code> value',
anchor = 'bad_arxiv',
category = '۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطاerrors: arXiv',
hidden = false },
},
bad_asin = {
err_bad_asin = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;asin=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;asin=</code> value',
anchor = 'bad_asin',
category ='۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطاerrors: ASIN',
hidden = false },
},
bad_authorlink = {
err_bad_asin_tld = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;authorlink=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;asin-tld=</code> value',
anchor = 'bad_authorlink',
anchor = 'bad_asin_tld',
category = '۱-جی قایناقلاما یولوندو خطا: authorlink',
category ='CS1 errors: ASIN TLD',
hidden = false },
hidden = false
bad_date = {
},
message = 'Check date values in: <code style="'..code_style..'">$1</code>',
err_bad_bibcode = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;bibcode=</code> $1', -- $1 is error message detail
anchor = 'bad_bibcode',
category = 'CS1 errors: bibcode',
hidden = false
},
err_bad_biorxiv = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code> value',
anchor = 'bad_biorxiv',
category = 'CS1 errors: bioRxiv',
hidden = false
},
err_bad_citeseerx = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code> value',
anchor = 'bad_citeseerx',
category = 'CS1 errors: citeseerx',
hidden = false
},
err_bad_date = {
message = 'Check date values in: $1', -- $1 is a parameter name list
anchor = 'bad_date',
category = 'قایناقلاماCS1 خطاسیerrors:تاریخ dates',
hidden = false },
},
bad_doi = {
err_bad_doi = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;doi=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;doi=</code> value',
anchor = 'bad_doi',
category = 'صفحه‌هاییCS1 دارای خطایerrors: DOI',
hidden = false },
},
bad_isbn = {
err_bad_hdl = {
message = '',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;hdl=</code> value',
anchor = 'bad_hdl',
category = 'CS1 errors: HDL',
hidden = false
},
err_bad_isbn = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;isbn=</code> value: $1', -- $1 is error message detail
anchor = 'bad_isbn',
category = 'صفحه‌هاییCS1 که کدerrors: ISBN خطا دارد',
hidden = false },
},
bad_issn = {
err_bad_ismn = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;issn=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;ismn=</code> value',
anchor = 'bad_ismn',
category = 'CS1 errors: ISMN',
hidden = false
},
err_bad_issn = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;$1issn=</code> value', -- $1 is 'e' or '' for eissn or issn
anchor = 'bad_issn',
category = 'خطایCS1 یادکردerrors: ISSN',
hidden = false },
},
bad_lccn = {
err_bad_jfm = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;lccn=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;jfm=</code> value',
anchor = 'bad_jfm',
category = 'CS1 errors: JFM',
hidden = false
},
err_bad_jstor = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;jstor=</code> value',
anchor = 'bad_jstor',
category = 'CS1 errors: JSTOR',
hidden = false
},
err_bad_lccn = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;lccn=</code> value',
anchor = 'bad_lccn',
category = '۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطاerrors: LCCN',
hidden = false },
},
bad_message_id = {
err_bad_mr = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;message-id=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;mr=</code> value',
anchor = 'bad_message_id',
anchor = 'bad_mr',
category = '۱-جی قایناقلاما یولوندو خطا: message-id',
hiddencategory = false'CS1 }errors: MR',
hidden = false
bad_ol = {
},
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;ol=</code> value',
err_bad_oclc = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;oclc=</code> value',
anchor = 'bad_oclc',
category = 'CS1 errors: OCLC',
hidden = false
},
err_bad_ol = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;ol=</code> value',
anchor = 'bad_ol',
category = '۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطاerrors: OL',
hidden = false },
},
bad_pmc = {
err_bad_osti = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;pmc=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;osti=</code> value',
anchor = 'bad_osti',
category = 'CS1 errors: OSTI',
hidden = false
},
err_bad_paramlink = { -- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> value', -- $1 is parameter name
anchor = 'bad_paramlink',
category = 'CS1 errors: parameter link',
hidden = false
},
err_bad_pmc = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code> value',
anchor = 'bad_pmc',
category = '۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطاerrors: PMC',
hidden = false },
},
bad_pmid = {
err_bad_pmid = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;pmid=</code> value',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;pmid=</code> value',
anchor = 'bad_pmid',
category = '۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطاerrors: PMID',
hidden = false },
},
bad_url = {
err_bad_rfc = {
message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code> scheme',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;rfc=</code> value',
anchor = 'bad_rfc',
category = 'CS1 errors: RFC',
hidden = false
},
err_bad_s2cid = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;s2cid=</code> value',
anchor = 'bad_s2cid',
category = 'CS1 errors: S2CID',
hidden = false
},
err_bad_sbn = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;sbn=</code> value: $1', -- $1 is error message detail
anchor = 'bad_sbn',
category = 'CS1 errors: SBN',
hidden = false
},
err_bad_ssrn = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code> value',
anchor = 'bad_ssrn',
category = 'CS1 errors: SSRN',
hidden = false
},
err_bad_url = {
message = 'Check $1 value', -- $1 is parameter name
anchor = 'bad_url',
category = 'آدرسلرینده‌خطاسیCS1 اولانerrors: صفحه لرURL',
hidden = false },
},
bare_url_missing_title = {
err_bad_usenet_id = {
message = '$1 missing title',
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;message-id=</code> value',
anchor = 'bad_message_id',
category = 'CS1 errors: message-id',
hidden = false
},
err_bad_zbl = {
message = 'Check <code class="cs1-code">&#124;zbl=</code> value',
anchor = 'bad_zbl',
category = 'CS1 errors: Zbl',
hidden = false
},
err_bare_url_missing_title = {
message = '$1 missing title', -- $1 is parameter name
anchor = 'bare_url_missing_title',
category = 'CS1 errors: bare URL',
category = 'صفحه‌های دارای ارجاعی که پیوند اینترنتی‌شان برهنه است',
hidden = false },
},
chapter_ignored = {
err_biorxiv_missing = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;chapter=</code> ignored',
message = '<code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code> required',
anchor = 'biorxiv_missing',
category = 'CS1 errors: bioRxiv', -- same as bad bioRxiv
hidden = false
},
err_chapter_ignored = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ignored', -- $1 is parameter name
anchor = 'chapter_ignored',
category = '۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطا۱errors: قسمت دارایchapter خطاignored',
hidden = false },
},
citation_missing_title = {
err_citation_missing_title = {
message = 'Missing or empty <code style="'..code_style..'">&#124;title=</code>',
message = 'Missing or empty <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'citation_missing_title',
category = 'صفحه‌هایCS1 دارایerrors: یادکردmissing بدون عنوان یادکردtitle',
hidden = false },
},
cite_web_url = { -- this error applies to cite web and to cite podcast
err_citeseerx_missing = {
message = 'Missing or empty <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
message = '<code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code> required',
anchor = 'citeseerx_missing',
category = 'CS1 errors: citeseerx', -- same as bad citeseerx
hidden = false
},
err_cite_web_url = { -- this error applies to cite web and to cite podcast
message = 'Missing or empty <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
anchor = 'cite_web_url',
category = 'یادکردهایCS1 وبerrors: بدونrequires نشانی اینترنتیURL',
hidden = true },false
},
coauthors_missing_author = {
err_class_ignored = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;coauthors=</code> requires <code style="'..code_style..'">&#124;author=</code>',
message = '<code class="cs1-code">&#124;class=</code> ignored',
anchor = 'coauthors_missing_author',
anchor = 'class_ignored',
category = 'خطای یادکرد: همکار بدون نویسنده اصلی',
hiddencategory = false'CS1 }errors: class',
hidden = false
deprecated_params = {
},
message = 'Cite uses deprecated parameter <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
err_contributor_ignored = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;contributor=</code> ignored',
anchor = 'contributor_ignored',
category = 'CS1 errors: contributor',
hidden = false
},
err_contributor_missing_required_param = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;contributor=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'contributor_missing_required_param',
category = 'CS1 errors: contributor',
hidden = false
},
err_deprecated_params = {
message = 'Cite uses deprecated parameter <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'deprecated_params',
category = 'صفحه‌هایCS1 دارایerrors: یادکردdeprecated بی‌استفادهparameters',
hidden = true },false
},
empty_citation = {
err_disp_name = {
message = 'Invalid <code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code>', -- $1 is parameter name; $2 is the assigned value
anchor = 'disp_name',
category = 'CS1 errors: display-names',
hidden = false,
},
err_doibroken_missing_doi = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'doibroken_missing_doi',
category = 'CS1 errors: DOI',
hidden = false
},
err_embargo_missing_pmc = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'embargo_missing_pmc',
category = 'CS1 errors: PMC embargo',
hidden = false
},
err_empty_citation = {
message = 'Empty citation',
anchor = 'empty_citation',
category = 'صفحه‌هاییCS1 باerrors: یادکردهایempty خالیcitation',
hidden = false },
},
extra_pages = {
err_etal = {
message = 'Extra <code style="'..code_style..'">&#124;pages=</code> or <code style="'..code_style..'">&#124;at=</code>',
message = 'Explicit use of et al. in: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'extra_pages',
anchor = 'explicit_et_al',
category = 'Pages with citations using conflicting page specifications',
category = 'CS1 errors: explicit use of et al.',
hidden = false },
hidden = false
first_missing_last = {
},
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;first$2=</code> missing <code style="'..code_style..'">&#124;last$2=</code> in $1',
err_extra_text_edition = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;edition=</code> has extra text',
anchor = 'extra_text_edition',
category = 'CS1 errors: extra text: edition',
hidden = false,
},
err_extra_text_issue = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> has extra text', -- $1 is parameter name
anchor = 'extra_text_issue',
category = 'CS1 errors: extra text: issue',
hidden = false,
},
err_extra_text_pages = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> has extra text', -- $1 is parameter name
anchor = 'extra_text_pages',
category = 'CS1 errors: extra text: pages',
hidden = false,
},
err_extra_text_volume = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> has extra text', -- $1 is parameter name
anchor = 'extra_text_volume',
category = 'CS1 errors: extra text: volume',
hidden = false,
},
err_first_missing_last = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> missing <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>', -- $1 is first alias, $2 is matching last alias
anchor = 'first_missing_last',
category = 'CS1 errors: missing name', -- author, contributor, editor, interviewer, translator
category = '۱-جی قایناقلاما یولوندو خطا: بدون نویسنده یا ویراستار',
hidden = false },
},
format_missing_url = {
err_format_missing_url = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> requires <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code>',
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>', -- $1 is format parameter $2 is url parameter
anchor = 'format_missing_url',
category = 'CS1 errors: format without URL',
category = 'صفحه‌های دارای ارجاع با ساختار ولی بدون نشانی',
hidden = true },false
},
implict_etal_editor = {
err_generic_title = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;displayeditors=</code> suggested',
anchormessage = 'displayeditorsCite uses generic title',
anchor = 'generic_title',
category = 'صفحات دارای یادکرد با شیوه قدیمی',
category = 'CS1 errors: generic title',
hidden = true },
hidden = false,
invalid_param_val = {
},
message = 'Invalid <code style="'..code_style..'">&#124;$1=$2</code>',
err_invalid_param_val = {
message = 'Invalid <code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code>', -- $1 is parameter name $2 is parameter value
anchor = 'invalid_param_val',
category = '۱-جیCS1 قایناقلاما یولوندو خطاerrors: invalid modeparameter value',
hidden = false },
},
missing_name = {
err_invisible_char = {
message = 'Missing <code style="'..code_style..'">&#124;last$2=</code> in $1',
message = '$1 in $2 at position $3', -- $1 is invisible char $2 is parameter name $3 is position number
anchor = 'invisible_char',
category = 'CS1 errors: invisible characters',
hidden = false
},
err_missing_name = {
message = 'Missing <code class="cs1-code">&#124;$1$2=</code>', -- $1 is modified NameList; $2 is enumerator
anchor = 'missing_name',
category = 'CS1 errors: missing name', -- author, contributor, editor, interviewer, translator
category = '۱-جی قایناقلاما یولوندو خطا: بدون نویسنده یا ویراستار',
hidden = false },
},
parameter_ignored = {
err_missing_periodical = {
message = 'Unknown parameter <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignored',
message = 'Cite $1 requires <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>', -- $1 is cs1 template name; $2 is canonical periodical parameter name for cite $1
anchor = 'missing_periodical',
category = 'CS1 errors: missing periodical',
hidden = true
},
err_missing_pipe = {
message = 'Missing pipe in: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'missing_pipe',
category = 'CS1 errors: missing pipe',
hidden = false
},
err_param_access_requires_param = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;$1-access=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'param_access_requires_param',
category = 'CS1 errors: param-access',
hidden = false
},
err_param_has_ext_link = {
message = 'External link in <code class="cs1-code">$1</code>', -- $1 is parameter name
anchor = 'param_has_ext_link',
category = 'CS1 errors: external links',
hidden = false
},
err_parameter_ignored = {
message = 'Unknown parameter <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ignored', -- $1 is parameter name
anchor = 'parameter_ignored',
category = 'CS1 errors: unsupported parameter',
category = 'صفحه‌های دارای ارجاع با پارامتر پشتیبانی‌نشده',
hidden = false },
},
parameter_ignored_suggest = {
err_parameter_ignored_suggest = {
message = 'Unknown parameter <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignored (<code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code> suggested)',
message = 'Unknown parameter <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ignored (<code class="cs1-code">&#124;$2=</code> suggested)', -- $1 is unknown parameter $2 is suggested parameter name
anchor = 'parameter_ignored_suggest',
category = 'CS1 errors: unsupported parameter',
category = 'صفحه‌های دارای ارجاع با پارامتر پشتیبانی‌نشده',
hidden = false },
},
redundant_parameters = {
err_redundant_parameters = {
message = 'More than one of $1 specified',
message = 'More than one of $1 specified', -- $1 is error message detail
anchor = 'redundant_parameters',
category = 'CS1 errors: redundant parameter',
category = 'صفحه‌هایی که ارجاع‌هایشان که متغییرشان تکراری است',
hidden = false },
},
text_ignored = {
err_script_parameter = {
message = 'Text "$1" ignored',
message = 'Invalid <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>: $2', -- $1 is parameter name $2 is script language code or error detail
anchor = 'script_parameter',
category = 'CS1 errors: script parameters',
hidden = false
},
err_ssrn_missing = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code> required',
anchor = 'ssrn_missing',
category = 'CS1 errors: SSRN', -- same as bad arxiv
hidden = false
},
err_text_ignored = {
message = 'Text "$1" ignored', -- $1 is ignored text
anchor = 'text_ignored',
category = 'CS1 errors: unrecognized parameter',
category = 'صفحه‌هایی که ارجاع‌هایشان که متغییرشان بی‌نام است',
hidden = false },
},
trans_missing_chapter = {
err_trans_missing_title = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;trans-chapter=</code> requires <code style="'..code_style..'">&#124;chapter=</code>',
message = '<code class="cs1-code">&#124;trans-$1=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> or <code class="cs1-code">&#124;script-$1=</code>', -- $1 is base parameter name
anchor = 'trans_missing_chapter',
category = 'Pages with citations using translated terms without the original',
hidden = false },
trans_missing_title = {
message = '<code style="'..code_style..'">&#124;trans-title=</code> requires <code style="'..code_style..'">&#124;title=</code>',
anchor = 'trans_missing_title',
category = 'PagesCS1 with citations usingerrors: translated terms without the originaltitle',
hidden = false },
},
wikilink_in_url = {
err_param_unknown_empty = {
message = 'Wikilink embedded in URL title',
message = 'Cite has empty unknown parameter$1: $2', -- $1 is 's' or empty space; $2 is emty unknown param list
anchor = 'param_unknown_empty',
category = 'CS1 errors: empty unknown parameters',
hidden = false
},
err_vancouver = {
message = 'Vancouver style error: $1 in name $2', -- $1 is error detail, $2 is the nth name
anchor = 'vancouver',
category = 'CS1 errors: Vancouver style',
hidden = false
},
err_wikilink_in_url = {
message = 'URL–wikilink conflict', -- uses ndash
anchor = 'wikilink_in_url',
category = 'CS1 errors: URL–wikilink conflict', -- uses ndash
category = 'یادکردهای دارای نشانی اینترنتی که پیوند میان‌ویکی دارند',
hidden = false },
},
 
 
citation_config.id_handlers = {
--[[--------------------------< M A I N T >-------------------------------------
 
maint messages do not have a message (message = nil); otherwise the structure
is the same as error messages
 
]]
maint_archived_copy = {
message = nil,
anchor = 'archived_copy',
category = 'CS1 maint: archived copy as title',
hidden = true,
},
maint_authors = {
message = nil,
anchor = 'authors',
category = 'CS1 maint: uses authors parameter',
hidden = true,
},
maint_bot_unknown = {
message = nil,
anchor = 'bot:_unknown',
category = 'CS1 maint: bot: original URL status unknown',
hidden = true,
},
maint_date_format = {
message = nil,
anchor = 'date_format',
category = 'CS1 maint: date format',
hidden = true,
},
maint_date_year = {
message = nil,
anchor = 'date_year',
category = 'CS1 maint: date and year',
hidden = true,
},
maint_discouraged = {
message = nil,
anchor = 'discouraged',
category = 'CS1 maint: discouraged parameter',
hidden = true,
},
maint_doi_ignore = {
message = nil,
anchor = 'doi_ignore',
category = 'CS1 maint: ignored DOI errors',
hidden = true,
},
maint_doi_inactive = {
message = nil,
anchor = 'doi_inactive',
category = 'CS1 maint: DOI inactive',
hidden = true,
},
maint_doi_inactive_dated = {
message = nil,
anchor = 'doi_inactive_dated',
category = 'CS1 maint: DOI inactive as of $2$3$1', -- $1 is year, $2 is month-name or empty string, $3 is space or empty string
hidden = true,
},
maint_extra_punct = {
message = nil,
anchor = 'extra_punct',
category = 'CS1 maint: extra punctuation',
hidden = true,
},
maint_extra_text_names = {
message = nil,
anchor = 'extra_text_names',
category = 'CS1 maint: extra text: $1', -- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
hidden = true,
},
maint_isbn_ignore = {
message = nil,
anchor = 'ignore_isbn_err',
category = 'CS1 maint: ignored ISBN errors',
hidden = true,
},
maint_issn_ignore = {
message = nil,
anchor = 'ignore_issn',
category = 'CS1 maint: ignored ISSN errors',
hidden = true,
},
maint_jfm_format = {
message = nil,
anchor = 'jfm_format',
category = 'CS1 maint: JFM format',
hidden = true,
},
maint_location = {
message = nil,
anchor = 'location',
category = 'CS1 maint: location',
hidden = true,
},
maint_mr_format = {
message = nil,
anchor = 'mr_format',
category = 'CS1 maint: MR format',
hidden = true,
},
maint_mult_names = {
message = nil,
anchor = 'mult_names',
category = 'CS1 maint: multiple names: $1', -- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
hidden = true,
},
maint_numeric_names = {
message = nil,
anchor = 'numeric_names',
category = 'CS1 maint: numeric names: $1', -- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
hidden = true,
},
maint_others = {
message = nil,
anchor = 'others',
category = 'CS1 maint: others',
hidden = true,
},
maint_others_avm = {
message = nil,
anchor = 'others_avm',
category = 'CS1 maint: others in cite AV media (notes)',
hidden = true,
},
maint_pmc_embargo = {
message = nil,
anchor = 'embargo',
category = 'CS1 maint: PMC embargo expired',
hidden = true,
},
maint_pmc_format = {
message = nil,
anchor = 'pmc_format',
category = 'CS1 maint: PMC format',
hidden = true,
},
maint_postscript = {
message = nil,
anchor = 'postscript',
category = 'CS1 maint: postscript',
hidden = true,
},
maint_ref_duplicates_default = {
message = nil,
anchor = 'ref_default',
category = 'CS1 maint: ref duplicates default',
hidden = true,
},
maint_ref_harv = {
message = nil,
anchor = 'ref_harv',
category = 'CS1 maint: ref=harv',
hidden = true,
},
maint_unfit = {
message = nil,
anchor = 'unfit',
category = 'CS1 maint: unfit URL',
hidden = true,
},
maint_unknown_lang = {
message = nil,
anchor = 'unknown_lang',
category = 'CS1 maint: unrecognized language',
hidden = true,
},
maint_untitled = {
message = nil,
anchor = 'untitled',
category = 'CS1 maint: untitled periodical',
hidden = true,
},
maint_zbl = {
message = nil,
anchor = 'zbl',
category = 'CS1 maint: Zbl',
hidden = true,
},
}
 
 
--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------
 
The following contains a list of values for various defined identifiers. For each
identifier we specify a variety of information necessary to properly render the
identifier in the citation.
 
parameters: a list of parameter aliases for this identifier; first in the list is the canonical form
link: Wikipedia article name
redirect: a local redirect to a local Wikipedia article name; at en.wiki, 'ISBN (identifier)' is a redirect to 'International Standard Book Number'
q: Wikidata q number for the identifier
label: the label preceeding the identifier; label is linked to a Wikipedia article (in this order):
redirect from id_handlers['<id>'].redirect when use_identifier_redirects is true
Wikidata-supplied article name for the local wiki from id_handlers['<id>'].q
local article name from id_handlers['<id>'].link
prefix: the first part of a URL that will be concatenated with a second part which usually contains the identifier
suffix: optional third part to be added after the identifier
encode: true if URI should be percent-encoded; otherwise false
COinS: identifier link or keyword for use in COinS:
for identifiers registered at info-uri.info use: info:.... where '...' is the appropriate identifier label
for identifiers that have COinS keywords, use the keyword: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
for |asin= and |ol=, which require assembly, use the keyword: url
for others make a URL using the value in prefix/suffix and #label, use the keyword: pre (not checked; any text other than 'info', 'rft', or 'url' works here)
set to nil to leave the identifier out of the COinS
separator: character or text between label and the identifier in the rendered citation
id_limit: for those identifiers with established limits, this property holds the upper limit
access: use this parameter to set the access level for all instances of this identifier.
the value must be a valid access level for an identifier (see ['id-access'] in this file).
custom_access: to enable custom access level for an identifier, set this parameter
to the parameter that should control it (normally 'id-access')
]]
 
local id_handlers = {
['ARXIV'] = {
parameters = {'arxiv', 'ARXIVeprint'},
link = 'arXiv',
redirect = 'arXiv (identifier)',
q = 'Q118398',
label = 'arXiv',
prefix = '//arxiv.org/abs/', -- protocol-relative tested 2013-09-04
mode = 'manual',
prefix = '//arxiv.org/abs/', -- protocol relative tested 2013-09-04
encode = false,
COinS = 'info:arxiv',
separator = ':',
access = 'free', -- free to read
},
},
['ASIN'] = {
parameters = { 'asin', 'ASIN' },
link = 'Amazon Standard Identification Number',
redirect = 'ASIN (identifier)',
q = 'Q1753278',
label = 'ASIN',
modeprefix = 'manual//www.amazon.',
COinS = 'info:asinurl',
separator = '&nbsp;',
encode = false;
},
['BIBCODE'] = {
parameters = {'bibcode', 'BIBCODE'},
link = 'Bibcode',
redirect = 'Bibcode (identifier)',
q = 'Q25754',
label = 'Bibcode',
prefix = 'https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/',
mode = 'external',
prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
encode = false,
COinS = 'info:bibcode',
separator = ':',
custom_access = 'bibcode-access',
},
},
['DOI'] = {
['BIORXIV'] = {
parameters = { 'doi', 'DOI' },
parameters = {'biorxiv'},
link = 'bioRxiv',
redirect = 'bioRxiv (identifier)',
q = 'Q19835482',
label = 'bioRxiv',
prefix = '//doi.org/',
COinS = 'pre', -- use prefix value
access = 'free', -- free to read
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['CITESEERX'] = {
parameters = {'citeseerx'},
link = 'CiteSeerX',
redirect = 'CiteSeerX (identifier)',
q = 'Q2715061',
label = 'CiteSeerX',
prefix = '//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
COinS = 'pre', -- use prefix value
access = 'free', -- free to read
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['DOI'] = { -- Used by InternetArchiveBot
parameters = { 'doi', 'DOI'},
link = 'Digital object identifier',
redirect = 'doi (identifier)',
q = 'Q25670',
label = 'doi',
modeprefix = 'manual//doi.org/',
prefix = '//dx.doi.org/',
COinS = 'info:doi',
separator = ':',
encode = true,
custom_access = 'doi-access',
},
},
['ISBN'] = {
['EISSN'] = {
parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
parameters = {'eissn', 'EISSN'},
link = 'International Standard Serial Number#Electronic ISSN',
redirect = 'eISSN (identifier)',
q = 'Q46339674',
label = 'eISSN',
prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
COinS = 'rft.eissn',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
},
['HDL'] = {
parameters = { 'hdl', 'HDL' },
link = 'Handle System',
redirect = 'hdl (identifier)',
q = 'Q3126718',
label = 'hdl',
prefix = '//hdl.handle.net/',
COinS = 'info:hdl',
separator = ':',
encode = true,
custom_access = 'hdl-access',
},
['ISBN'] = { -- Used by InternetArchiveBot
parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
link = 'International Standard Book Number',
redirect = 'ISBN (identifier)',
q = 'Q33057',
label = 'ISBN',
mode = 'manual',
prefix = 'Special:BookSources/',
COinS = 'rft.isbn',
separator = '&nbsp;',
},
['ISMN'] = {
parameters = {'ismn', 'ISMN'},
link = 'International Standard Music Number',
redirect = 'ISMN (identifier)',
q = 'Q1666938',
label = 'ISMN',
prefix = '', -- not currently used;
COinS = nil, -- nil because we can't use pre or rft or info:
separator = '&nbsp;',
},
['ISSN'] = {
parameters = {'issn', 'ISSN'},
link = 'International Standard Serial Number',
redirect = 'ISSN (identifier)',
q = 'Q131276',
label = 'ISSN',
mode = 'manual',
prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
COinS = 'rft.issn',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
},
['JFM'] = {
parameters = {'jfm', 'JFM'},
link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
redirect = 'JFM (identifier)',
q = '',
label = 'JFM',
mode = 'external',
prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
COinS = 'rft.jfmpre', -- use prefix value
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['JSTOR'] = {
parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
link = 'JSTOR',
redirect = 'JSTOR (identifier)',
q = 'Q1420342',
label = 'JSTOR',
prefix = '//www.jstor.org/stable/', -- protocol-relative tested 2013-09-04
mode = 'external',
COinS = 'pre', -- use prefix value
prefix = '//www.jstor.org/stable/', -- protocol relative tested 2013-09-04
COinS = 'rft.jstor',
-- encode = true,
encode = false,
separator = '&nbsp;',
custom_access = 'jstor-access',
},
},
['LCCN'] = {
parameters = {'LCCNlccn', 'lccnLCCN'},
link = 'Library of Congress Control Number',
redirect = 'LCCN (identifier)',
q = 'Q620946',
label = 'LCCN',
prefix = '//lccn.loc.gov/', -- protocol-relative tested 2015-12-28
mode = 'manual',
prefixCOinS = 'httpinfo://lccn.loc.gov/',
COinS = 'rft.lccn',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
},
['MR'] = {
parameters = {'MRmr', 'mrMR'},
link = 'Mathematical Reviews',
redirect = 'MR (identifier)',
q = 'Q211172',
label = 'MR',
prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', -- protocol-relative tested 2013-09-04
mode = 'external',
COinS = 'pre', -- use prefix value
prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', -- protocol relative tested 2013-09-04
COinS = 'rft.mr',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['OCLC'] = {
parameters = {'OCLCoclc', 'oclcOCLC'},
link = 'OCLC',
redirect = 'OCLC (identifier)',
q = 'Q190593',
label = 'OCLC',
mode = 'external',
prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
COinS = 'info:oclcnum',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
id_limit = 9999999999, -- 10-digits
},
},
['OL'] = {
parameters = { 'ol', 'OL' },
link = 'Open Library',
redirect = 'OL (identifier)',
q = 'Q1201876',
label = 'OL',
modeprefix = 'manual//openlibrary.org/',
COinS = 'info:olnumurl',
separator = '&nbsp;',
endodeencode = true,
custom_access = 'ol-access',
},
},
['OSTI'] = {
parameters = {'OSTIosti', 'ostiOSTI'},
link = 'Office of Scientific and Technical Information',
redirect = 'OSTI (identifier)',
q = 'Q2015776',
label = 'OSTI',
prefix = '//www.osti.gov/biblio/', -- protocol-relative tested 2018-09-12
mode = 'external',
COinS = 'pre', -- use prefix value
prefix = '//www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=', -- protocol relative tested 2013-09-04
COinS = 'info:osti',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
id_limit = 23000000,
},
custom_access = 'osti-access',
},
['PMC'] = {
parameters = {'PMCpmc', 'pmcPMC'},
link = 'PubMed Central',
redirect = 'PMC (identifier)',
q = 'Q229883',
label = 'PMC',
prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
mode = 'manual', -- changed to support unlinking of PMC identifier when article is embargoed
suffix = '',
prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
COinS = 'pre', -- use prefix value
suffix = " ",
COinS = 'info:pmc',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
id_limit = 8100000,
},
access = 'free', -- free to read
},
['PMID'] = {
parameters = {'PMIDpmid', 'pmidPMID'},
link = 'PubMed Identifier',
redirect = 'PMID (identifier)',
q = 'Q2082879',
label = 'PMID',
prefix = '//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/',
mode = 'manual', -- changed from external manual to support PMID validation
prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
COinS = 'info:pmid',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
id_limit = 33900000,
},
},
['RFC'] = {
parameters = {'RFCrfc', 'rfcRFC'},
link = 'Request for Comments',
redirect = 'RFC (identifier)',
q = 'Q212971',
label = 'RFC',
mode = 'external',
prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
COinS = 'info:rfcpre', -- use prefix value
encode = false,
separator = '&nbsp;',
id_limit = 9000,
},
access = 'free', -- free to read
},
['SBN'] = {
parameters = {'sbn', 'SBN'},
link = 'Standard Book Number', -- redirect to International_Standard_Book_Number#History
redirect = 'SBN (identifier)',
label = 'SBN',
prefix = 'Special:BookSources/0-', -- prefix has leading zero necessary to make 9-digit sbn a 10-digit isbn
COinS = nil, -- nil because we can't use pre or rft or info:
separator = '&nbsp;',
},
['SSRN'] = {
parameters = {'SSRNssrn', 'ssrnSSRN'},
link = 'Social Science Research Network',
redirect = 'SSRN (identifier)',
q = 'Q7550801',
label = 'SSRN',
prefix = '//ssrn.com/abstract=', -- protocol-relative tested 2013-09-04
mode = 'external',
prefixCOinS = '//ssrn.com/abstract=pre', -- protocoluse relative testedprefix 2013-09-04value
COinS = 'info:ssrn',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
id_limit = 4000000,
},
access = 'free', -- always free to read
},
['S2CID'] = {
parameters = {'s2cid', 'S2CID'},
link = 'Semantic Scholar',
redirect = 'S2CID (identifier)',
q = 'Q22908627',
label = 'S2CID',
prefix = 'https://api.semanticscholar.org/CorpusID:',
COinS = 'pre', -- use prefix value
encode = false,
separator = '&nbsp;',
id_limit = 235000000,
custom_access = 's2cid-access',
},
['USENETID'] = {
parameters = {'message-id'},
link = 'Usenet',
redirect = 'Usenet (identifier)',
q = 'Q193162',
label = 'Usenet:',
mode = 'manual',
prefix = 'news:',
encode = false,
COinS = 'info:usenetpre', -- use prefix value
separator = '&nbsp;',
},
['ZBL'] = {
parameters = {'ZBLzbl', 'zblZBL' },
link = 'Zentralblatt MATH',
redirect = 'Zbl (identifier)',
q = 'Q190269',
label = 'Zbl',
mode = 'external',
prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
COinS = 'info:zblpre', -- use prefix value
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
}
 
 
return citation_config;
--[[--------------------------< E X P O R T S >---------------------------------
]]
 
return {
use_identifier_redirects = true, -- when true use redirect name for identifier label links
 
aliases = aliases,
special_case_translation = special_case_translation,
date_names = date_names,
err_msg_supl = err_msg_supl,
error_conditions = error_conditions,
editor_markup_patterns = editor_markup_patterns,
et_al_patterns = et_al_patterns,
global_df = global_df,
id_handlers = id_handlers,
keywords_lists = keywords_lists,
keywords_xlate = keywords_xlate,
stripmarkers=stripmarkers,
invisible_chars = invisible_chars,
invisible_defs = invisible_defs,
indic_script = indic_script,
emoji = emoji,
local_lang_cat_enable = local_lang_cat_enable,
maint_cats = maint_cats,
messages = messages,
presentation = presentation,
prop_cats = prop_cats,
punct_skip = punct_skip,
script_lang_codes = script_lang_codes,
lang_code_remap = lang_code_remap,
lang_name_remap = lang_name_remap,
this_wiki_code = this_wiki_code,
title_types = title_types,
uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
templates_using_volume = templates_using_volume,
templates_using_issue = templates_using_issue,
templates_not_using_page = templates_not_using_page,
vol_iss_pg_patterns = vol_iss_pg_patterns,
inter_wiki_map = inter_wiki_map,
languages = languages,
}