«ایشلدن دانیشیغی:Susan turk» نوسخه‌لری‌نین آراسینداکی فرقلری

هئچ بیر دییشدیر خلاصه‌سی
[[اشکوزلارین شاهلاری]] اوخوساز اوردا لیستلری واردی
اشکوزلارین شاهلاری
*1- [[آردادالان]](فارسی دا ارشک) https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
*2-[[بیرینجی یتره آتا]] (فارسی تیرداد)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
*3-[[بیرینجی آردا اوغان]](فارسی ارشک دوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
*4-[[یتره یاپات]](فریاپت)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%AA
*5-[[بیرینجی یتره آدا]](فرهاد یکم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
*6-[[بیرینجی یتره دادا]](مهرداد یکم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
*7-[[ایکینجی یتره آدا]](فرهاد دوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
*8-[[آردا]](ارد)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
*9-[[ایکینجی یتره دادا]](مهرداد دوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
*10-[[کوسارا]](خسرو اول)
*11-[[سیناتوروک]](سناتروک)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9
*12-[[اوچونجی یتره آدا]](فرهادسوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
*13-[[اوچونجی یتره دادا]](مهرداد سوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
*14-[[ایکینجی آردا]](اردلان سوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
*15-[[دوردونجی یتره آدا]](فرهاد چهارم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
*16-[[تراموزا خاتون]](ملکه موزا)
*17-[[بئشینجی یتره آدا]](فرهاد پنجم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
*18-[[اوچونجی آردا]](ارد دوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
*19-[[بیرینجی ونون]](ونون اول)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
*20-[[ایکینجی آردا اوغان]](اردوان دوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
*21-[[باردان]](وردان)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C)
*22-[[گوودا آرزی]](گودرز)https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85
*23-[[ایکینجی ونون]](ونون یکم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
*24-[[بیرینجی بولوش(بلگش)]](بلاش)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DB%8C%DA%A9%D9%85
*25-[[پاکور]]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1
*26-[[ایکینجی بولوش(بلگش)]](یئنی دن [[پاکور]])https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85
*27-[[اوچونجی آردا اوغان]]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
*28-[[کوسارا اشکوز]](خسروی دوم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1
*29-[[اوچونجی بولوش(بلگش)]]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85
*30-[[دوردونجی بولوش(بلگش)]]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
*31-[[بئشینجی بولوش(بلگش)]]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
*32-[[آلتینجی بولوش(بلگش)]]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B4%D8%B4%D9%85
*33-[[دوردونجی آردا اوغان]](اردوان پنجم)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
 
[[ایشلدن:Susan turk|Susan turk]] ([[ایشلدن دانیشیغی:Susan turk|دانیشیق]]) ‏۲۳ آقوست ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۶ (UTC)
۶۷۳ دَییشیکلیک