آت - زبان‌های دیگر

آت در ۲۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آت-ه قاییت.

دیل‌لر