آتن - زبان‌های دیگر

آتن در ۲۰۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آتن-ه قاییت.

دیل‌لر