آتوم - زبان‌های دیگر

آتوم در ۱۸۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آتوم-ه قاییت.

دیل‌لر