آخماقیه - زبان‌های دیگر

آخماقیه در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آخماقیه-ه قاییت.

دیل‌لر