آذربایجان شوروی سوسیالیست جومهوریتی - زبان‌های دیگر