آرخ - زبان‌های دیگر

آرخ در ۱۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آرخ-ه قاییت.

دیل‌لر