آری - زبان‌های دیگر

آری در ۱۴۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آری-ه قاییت.

دیل‌لر