آزوف دنیزی - زبان‌های دیگر

آزوف دنیزی در ۱۱۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آزوف دنیزی-ه قاییت.

دیل‌لر