آغ - زبان‌های دیگر

آغ در ۱۵۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آغ-ه قاییت.

دیل‌لر