آغاج - زبان‌های دیگر

آغاج در ۱۹۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آغاج-ه قاییت.

دیل‌لر