آفریکانس دیلی - زبان‌های دیگر

آفریکانس دیلی در ۱۶۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آفریکانس دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر