آلبرشت دورر - زبان‌های دیگر

آلبرشت دورر در ۱۵۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آلبرشت دورر-ه قاییت.

دیل‌لر