آلبرشت دورر - زبان‌های دیگر

آلبرشت دورر در ۱۴۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آلبرشت دورر-ه قاییت.

دیل‌لر