آنتاناناریوو - زبان‌های دیگر

آنتاناناریوو در ۱۳۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنتاناناریوو-ه قاییت.

دیل‌لر