آنزیم - زبان‌های دیگر

آنزیم در ۱۲۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنزیم-ه قاییت.

دیل‌لر