آنقلا مرکل - زبان‌های دیگر

آنقلا مرکل در ۱۴۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنقلا مرکل-ه قاییت.

دیل‌لر