آنیمیسم - زبان‌های دیگر

آنیمیسم در ۹۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنیمیسم-ه قاییت.

دیل‌لر