ات - زبان‌های دیگر

ات در ۱۵۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ات-ه قاییت.

دیل‌لر