اروین شرودینقر - زبان‌های دیگر

اروین شرودینقر در ۱۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اروین شرودینقر-ه قاییت.

دیل‌لر