استوا خطی - زبان‌های دیگر

استوا خطی در ۱۳۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

استوا خطی-ه قاییت.

دیل‌لر