اسمره - زبان‌های دیگر

اسمره در ۱۴۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اسمره-ه قاییت.

دیل‌لر