اسید ریبونوکلئیک - زبان‌های دیگر

اسید ریبونوکلئیک در ۱۰۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اسید ریبونوکلئیک-ه قاییت.

دیل‌لر