اطلس اوقیانوسو - زبان‌های دیگر

اطلس اوقیانوسو در ۲۳۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اطلس اوقیانوسو-ه قاییت.

دیل‌لر