القاعده - زبان‌های دیگر

القاعده در ۱۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

القاعده-ه قاییت.

دیل‌لر