الله - زبان‌های دیگر

الله در ۱۲۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

الله-ه قاییت.

دیل‌لر