الکول - زبان‌های دیگر

الکول در ۱۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

الکول-ه قاییت.

دیل‌لر