اندرویی - زبان‌های دیگر

اندرویی در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اندرویی-ه قاییت.

دیل‌لر