اوآقادوقو - زبان‌های دیگر

اوآقادوقو در ۱۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوآقادوقو-ه قاییت.

دیل‌لر