اورانوس - زبان‌های دیگر

اورانوس در ۲۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اورانوس-ه قاییت.

دیل‌لر