اورانوس - زبان‌های دیگر

اورانوس در ۲۱۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اورانوس-ه قاییت.

دیل‌لر