اورانیوم - زبان‌های دیگر

اورانیوم در ۱۵۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اورانیوم-ه قاییت.

دیل‌لر