اوری سولومون وئیر - زبان‌های دیگر

اوری سولومون وئیر در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوری سولومون وئیر-ه قاییت.

دیل‌لر