اوزوکلرین اربابی:شاهین قاییدیشی (رومان) - زبان‌های دیگر