اژه دنیزی - زبان‌های دیگر

اژه دنیزی در ۱۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اژه دنیزی-ه قاییت.

دیل‌لر