ایت - زبان‌های دیگر

ایت در ۲۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ایت-ه قاییت.

دیل‌لر