ایستعمار - زبان‌های دیگر

ایستعمار در ۱۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ایستعمار-ه قاییت.

دیل‌لر