ایش - زبان‌های دیگر

ایش در ۱۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ایش-ه قاییت.

دیل‌لر